Rekenkamercommissie

Waterschap Zuiderzeeland wil als organisatie continu verbeteren en leren van het gevoerde beleid en opgedane ervaringen. De Rekenkamercommissie (RKC) is een instrument van de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland (AV) om dit te bevorderen.

RKC 2018

V.l.n.r. de heer E. van Lith (plv. voorzitter), de heer B. van de Putte, mevrouw M. Buitenkamp (voorzitter), de heer R. van de Geijn en de heer A. Kolmer

Wat doet de Rekenkamercommissie?

De onderzoeken van de RKC sluiten aan bij het leerproces van de AV. De RKC is daarom betrokken bij de AV en maakt de verbinding met de context (regio, organisatie, gevoerde beleid, groeiproces etc.). Sinds de AV op 28 januari 2014 heeft besloten tot een herijking van de RKC, opereert de RKC als opdrachtnemer van de AV.

De taak van de RKC is het (laten) uitvoeren van onafhankelijk en deskundig onderzoek en op basis van de conclusies en bevindingen van dit onderzoek aanbevelingen te geven aan de AV. Dit onderzoek is gericht op:

  • Doelmatigheid van beleid: is de voorbereiding en uitvoering van beleid met de juiste maatregelen en tegen de juiste middeleninzet verlopen?
  • Doeltreffendheid van beleid: zijn de beoogde effecten van het beleid ook daadwerkelijk behaald?

Het onderzoek van de RKC is niet primair gericht op rechtmatigheid. Wel kunnen in een onderzoek bevindingen over rechtmatigheid een bijvangst zijn.

Doel van de onderzoeken

Het doel van de onderzoeken van de RKC is het versterken van het lerend vermogen van Waterschap Zuiderzeeland, waardoor de AV beter haar kaderstellende en controlerende rol kan vervullen. De onderzoeken dienen inzicht te bieden in de prestaties van Waterschap Zuiderzeeland en waar nodig worden aanbevelingen voor de toekomst geformuleerd. De onderzoeken zijn gericht op het door het waterschapsbestuur gevoerde bestuur.

De RKC hanteert de volgende drie uitgangspunten bij haar onderzoek:

  1. Zorgvuldigheid: betrouwbaarheid en volledigheid bij de verzameling van feiten op basis van de onderzoeksvragen;
  2. Objectiviteit: objectieve en gedegen analyse van de feiten;
  3. Transparante oordeelsvorming: analyse van feiten aan de hand van een expliciet normenkader, conclusies op basis van deze analyse.

Contact

Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij:
Dhr. J. Van As
Beleidsadviseur, afdeling Bestuursondersteuning
06 150 37 111
j.vanas@zuiderzeeland.nl