Begroting & jaarverslagen

Jaarlijks stelt de Algemene Vergadering een begroting vast. Na afloop van het begrotingsjaar wordt in het jaarverslag verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en het financiële beheer.

De begroting voor 2018 maakt onderdeel uit van de meerjarenbegroting 2018-2021.Met de vaststelling van de begroting kan het waterschap weer zorgen dat haar wettelijke taken, de zorg voor veiligheid, voldoende en schoon water, ook in 2018 kan worden voortgezet. Het waterschap doet dit onder andere door het onderhouden van de dijken, het maaien en baggeren van de watergangen, het uitmalen van water en het transporteren en zuiveren van afvalwater.

Bekijk alle informatie over de begroting via https://zuiderzeeland.begroting-2018.nl

Het hele jaarverslag kunt u teruglezen.