Samenwerken aan water

In april 2013 zijn door waterschap, provincie en Rijkswaterstaat in het IJsselmeergebied bijeenkomsten georganiseerd waar belangenorganisaties zijn uitgenodigd het gesprek aan te gaan met de overheden over watergerelateerde onderwerpen. Enerzijds betreft het onderwerpen over waterkwantiteit, met name wateroverlast, anderzijds gaat het over waterkwaliteit en ecologie.

Centrale doelstelling van de bijeenkomsten zijn het informeren over de stand van zaken en de ontwikkelingen rondom deze onderwerpen en het tijdig betrekken van de organisaties bij te nemen maatregelen. De deelnemers hebben voorafgaand aan de bijeenkomst een informatiekrant (pdf, 3.8 MB) ontvangen met de meest actuele stand van zaken rondom wateroverlast en waterkwaliteit.

Op 18 april 2013 vond een bijeenkomst plaats in de Noordoostpolder, op 25 april 2013 was een bijeenkomst gericht op Zuidelijk en Oostelijk Flevoland. In de rechterzijbalk kunt u de presentaties en het verslag downloaden.

Op deze bijeenkomsten waren - behalve de overheden - beroepsvissers, sportvissers, recreatie, natuurorganisaties, grondbezitters en de landbouw vertegenwoordigd. De belangrijkste vragen van de organisaties betroffen nadere toelichting op de huidige stand van zaken, daarnaast werden vragen gesteld over diverse beleidsdoelen en verplichtingen richting Brussel. Ook werd expliciet aandacht gevraagd voor tijdige participatie van belanghebbenden. Voor zover mogelijk werden vragen ter plekke beantwoord, mondeling of aan de hand van een presentatie. Ook werd geïnventariseerd bij welke onderwerpen de organisaties betrokkenheid wensen. Afgesproken is dat er een bijeenkomst wordt georganiseerd met als centraal thema de ligging van de natuurvriendelijke oevers waarbij natuurorganisaties, recreatie en (sport)visserij aansluiten. Ook komt er een bijeenkomst met als thema (maai)beheer en visserij.