Waterschapslasten

Waterschap Zuiderzeeland zorgt er mede voor dat wonen, werken en recreëren in Flevoland mogelijk is. Flevoland ligt bijna volledig beneden de zeespiegel. Om het leven op dit lage niveau mogelijk te maken moet het waterschap veel werk verrichten. De dijken moeten op orde zijn, de gemalen en stuwen moeten worden aangepast, het afvalwater moet worden gezuiverd en dat kost geld. Dat geld verkrijgen we door het innen van waterschapsbelasting. De belasting die u betaalt, is opgedeeld in twee categorieën: zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing en watersysteemheffing.

Zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing

Met de opbrengst van de zuiverings- en verontreinigingsheffing zuiveren we al het afvalwater uit woningen en bedrijven. Het water uit bijvoorbeeld toilet, gootsteen en douche, maar ook uit de putjes in de straat, komt op de riolering uit en komt vervolgens bij onze zuiveringsinstallaties terecht. Daar wordt het milieuvriendelijk schoongemaakt en daarna geloosd op het oppervlaktewater (plassen, vaarten en tochten).

Watersysteemheffing

Uit de watersysteemheffing betaalt Waterschap Zuiderzeeland alles wat nodig is om wateroverlast en overstromingen te voorkomen. Denk aan sterke dijken en kades, de bouw van nieuwe gemalen en het onderhoud van bestaande gemalen, het verbreden van oevers en het aanleggen van waterberginggebieden. Bovendien zorgen we met gemalen en stuwen dat we precies de juiste hoeveelheid water in ons gebied hebben. Met een deel van het geld zorgt Waterschap Zuiderzeeland voor schoon water in vaarten, tochten en (zwem)plassen en voor natuurontwikkeling in uw omgeving.

Tarieven 2019

Zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing:

  • € 58,00 per vervuilingseenheid

Watersysteemheffing

  • Ingezetenen: € 84,28 per woonruimte
  • Gebouwd: 0,0452 % van de WOZ-waarde
  • Onbebouwde grond (overig): € 90,91 per hectare
  • Natuurterrein: € 9,50 per hectare

De tarieven worden door de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland vastgesteld.

GBLT

Waterschap Zuiderzeeland heeft de heffing en invordering van de waterschapsbelasting uitbesteed aan GBLT.

Mijn Loket

Via Mijn Loket van GBLT kunt u alles regelen omtrent de waterschapsbelastingen zoals:

Om gebruik te maken van Mijn Loket heeft u uw burgerservicenummer of DigiD-gegevens nodig.


Rekenvoorbeelden

Wat gaat u in 2019 betalen?

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de waterschapslasten, kijk dan bij de veelgestelde vragen op de website van GBLT.

Postadres GBLT

Postbus 1098
8001 BB Zwolle

088 - 064 55 55 (lokaal tarief)
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur

Download

Download hier de belastingbijsluiter 2019

Algemene informatie over waterschapsbelastingen: