Provinciale grondwaterheffing Flevoland 2015

Een aantal bedrijven en particulieren heeft in februari van dit jaar een brief van het waterschap gehad over het opgeven van grondwateronttrekkinggegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor de provinciale grondwaterheffing voor 2015.

Provincies kunnen een grondwaterheffing instellen. Deze grondwaterheffing is een provinciale belasting voor het onttrekken van grondwater. De heffing wordt onder andere gebruikt om onderzoek te doen naar de gevolgen van onttrekkingen en infiltraties op het gebied van grondwaterbeleid. Wie moet grondwateronttrekkinggegevens bij het waterschap te melden?

Rollen waterschap en provincie

Volgens de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2011 moet de registratie van grondwateronttrekkinggegevens jaarlijks ingeleverd worden bij het waterschap. Aangezien de meeste grondwateronttrekkingen bij het waterschap bekend zijn, worden de registratiegegevens verzameld en gecontroleerd door het waterschap. Daarna worden de gegevens naar de provincie verzonden. De aangeschreven bedrijven en particulieren kunnen, op basis van de opgestuurde gegevens, een aanslag voor de grondwaterheffing van de provincie Flevoland verwachten.

Wie is registratieplichtig

Wanneer u verwacht dat u meer dan 10.000 m³ grondwater per jaar onttrekt, moet u deze hoeveelheid onttrokken grondwater bij het waterschap melden. Alle houders van deze grondwateronttrekkingen ontvangen jaarlijks een brief met een meldingsformulier (doc, 59 kB). Ook bedrijven en particulieren die in de praktijk minder dan 10.000 m³ grondwater per jaar hebben onttrokken, maar in een melding of aanvraag hebben aangegeven meer dan 10.000 m³ te onttrekken, moeten de hoeveelheid onttrokken grondwater opgeven.

Indien u de afgelopen jaren steeds minder dan 10.000 m³ heeft onttrokken en verwacht in de komende jaren niet meer te gaan onttrekken, kunt u dit bij de opmerkingen op het formulier aangeven. Medewerkers van het waterschap controleren de gegevens die u opgeeft: mogelijk kan de registratie- en heffingsplicht komen te vervallen. U ontvangt hier, als houder van de toestemming of vergunning, bericht van.

Hoeveel betalen

De heffing gaat over een jaar dat grondwater onttrokken is. De hoeveelheid grondwater wordt gemeten in kubieke meters per jaar en verminderd met 10.000 m³. Indien in een heffingsjaar minder grondwater wordt onttrokken dan 20.000 kubieke meters per jaar, wordt geen heffing opgelegd. De kosten van de heffing zijn € 0,0141 per m³ na 10.000 m³. Twee voorbeelden:

  • Als u 19.000 m³ heeft onttrokken wordt u geen heffing opgelegd.
  • Als u 21.000 m³ heeft onttrokken wordt u een heffing voor 11.000 m³ opgelegd.

Dit kunt u terugvinden in de Grondwaterheffingsverordening Flevoland 2010.