Waterschap Zuiderzeeland draagt graag bij aan het verbeteren van de biodiversiteit in Flevoland. Biodiversiteit is de verscheidenheid aan planten, dieren, micro-organismen en schimmels. De achteruitgang van biodiversiteit gaat sneller dan ooit, ook in Nederland. Daarom zijn we vorige week, samen met zeven pachters begonnen met het inzaaien van verschillende kruidenmengsels op de Knardijk. 

 

Pachters kiezen eigen vorm van biodiversiteit

Elke pachter heeft naar zijn of haar eigen bedrijfsvoering gekeken en bepaald welke vorm van biodiversiteit daar het beste bij past. Zo zijn er pachters die stoppen met kunstmest en kiezen voor dierlijke mest. Of ze stoppen helemaal met bemesten. Maar er zijn ook pachters die kiezen voor inzaaien in combinatie met anders bemesten. Voor het inzaaien zijn er zijn twee mengsels: een mengsel voor veevoer en een mengsel voor insecten. 

“Mooi dat we op deze manier kunnen meedenken over de invulling van de Knardijk. Zo dragen wij ons steentje bij om van de Knardijk een plek te maken voor allerlei insecten. Samen gaan we voor biodiversiteit!”, aldus pachter Rimmer Visser.
 

Verbetering van ecologie en biodiversiteit

Heemraad Piet Boer: “Als waterschap beheren we een groot gebied van watergangen en dijken. Bij inrichting van watergangen werken we al vele jaren aan verbetering van de ecologie en biodiversiteit. We geven daarmee invulling aan de maatschappelijke wens van versterking van de biodiversiteit. De volgende stap is het vergroten van de biodiversiteit op de dijken. Het inzaaien op de Knardijk is een mooi initiatief dat wij samen met de provincie omarmen”.
 

Maatschappelijk proces Knardijk

Het versterken van de biodiversiteit op de Knardijk komt voort uit het maatschappelijk proces dat Waterschap Zuiderzeeland en de provincie Flevoland samen met gemeenten Lelystad en Zeewolde eind 2018 startten. Ook al is de dijk geen primaire waterkering meer, de Knardijk is voor Flevoland van grote historische waarde. Bewoners en organisaties werden daarom gevraagd met ideeën te komen voor het gebruik van de dijk. Het biodiverse beheer door de pachters is één van die ideeën.