In de avond van 21 juni jl. is een persleidingbreuk in een rioolgemaal van de gemeente ontstaan bij de Rameaugracht ter hoogte van het Ravelplantsoen. Daarbij is huishoudelijk afvalwater terechtgekomen in het oppervlaktewater. Gemeente Almere en Waterschap Zuiderzeeland hebben maatregelen getroffen om de gevolgen voor de waterkwaliteit in het gebied te beperken. De lozing van het afvalwater kon snel na ontdekking van de persleidingbreuk worden gestopt.

Milieuschade is beperkt door genomen maatregelen

Zo is het gemaal (een zogenaamd tussengemaal dat het afvalwater doorpompt) stopgezet om verdere verspreiding van de verontreiniging te voorkomen en zijn ter plaatse zuurstofmetingen gedaan. Gelukkig valt de milieuschade mee. Wel is er sprake van enige verontreiniging en stankoverlast. Hiervoor wordt een beluchtingsunit met  pomp geplaatst om lokaal de verontreiniging te verdunnen en extra zuurstof in het water te brengen.