Waterschap Zuiderzeeland richt in 2021, volgens planning, de Stern-d-tocht opnieuw in. Daarnaast vergroten we een duiker in de Karekietweg. Dit is onderdeel van een goed werkend watersysteem. Het projectplan voor de ‘Herinrichting Stern-d-tocht en het vergroten van wegduikers bij de Karekietweg (gemeente Zeewolde) zijn gepubliceerd en liggen de komende zes weken ter inzage.

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het projectplan

De projectplannen liggen vanaf 21 april 2021 ter inzage en zijn te raadplegen via https://www.zuiderzeeland.nl/publicaties. Op verzoek wordt een afschrift van een projectplan verstrekt. Belanghebbenden kunnen in de periode van 21 april tot en met 02 juni 2021 schriftelijk bezwaar maken tegen het projectplan bij het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland (Postbus 229, 8200 AE Lelystad), onder vermelding van het betreffende projectplan.

Een goed werkend watersysteem

Het vergroten van duikers en het verleggen en aanbrengen van duikers zorgt voor een betere waterafvoer en beheer van het watersysteem.