Waterschap Zuiderzeeland gaat in 2021 volgens planning 25 kilometer duurzame en natuurvriendelijke oevers aanleggen. Dit is onderdeel van de versnelde aanleg van ruim 102 kilometer duurzame oevers tot en met 2021. De projectplannen voor de aanleg van duurzame oevers langs de Kluten- en Klutendwarstocht, Ramstocht (gemeente Noordoostpolder) en Zeebies-, Hoekwant- en Zijdenettentocht (gemeente Dronten) zijn gepubliceerd en liggen de komende zes weken ter inzage.

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen de projectplannen

De projectplannen liggen vanaf 19 februari 2021 zes weken ter inzage en zijn te raadplegen via https://www.zuiderzeeland.nl/publicaties. Op verzoek wordt een afschrift van een projectplan verstrekt. Belanghebbenden kunnen in de periode van zes weken na bekendmaking schriftelijk bezwaar maken tegen het projectplan bij het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland (Postbus 229, 8200 AE Lelystad), onder vermelding van het betreffende projectplan. 

Duurzame oevers geven planten en dieren meer ruimte

Bij de aanleg van een duurzame oever verruimen we de traditionele oever zo’n twee meter met een flauw oplopend talud. Hierdoor ontstaat meer ruimte, waarmee het leefgebied van vissen, oever- en waterplanten verbetert. Dat heeft weer een positief effect op de waterkwaliteit. Ook draagt de verbreding van het wateroppervlak bij aan het beperken van peilstijgingen bij extreme neerslag. Met de aanleg voldoen wij aan verplichtingen uit nationale en Europese regelgeving. In 2027 moet 40% van alle tochten in Flevoland duurzaam en natuurvriendelijk zijn ingericht.

De aanleg van deze duurzame oevers is mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: ‘Europa investeert in zijn platteland.’