Bij de aanleg van duurzame oevers langs de Lage Knartocht gaat Waterschap Zuiderzeeland een strook struikgewas op de Knardijk deels verwijderen. Na de aanleg van de oevers worden nieuwe struiken hoger op de berm teruggeplaatst. De werkzaamheden starten vanaf 27 september 2021 en duren naar verwachting tot en met mei 2022. De aanleg van deze 9 km langs de Lage Knartocht, is het sluitstuk van de aanleg van 102,5 km duurzame en natuurvriendelijke oevers die tussen 2017 en 2021 met Europese subsidies zijn aangelegd.

Een strook van 900 meter struiken onderaan de Knardijk wordt verwijderd

De Knardijk is - naast dijk, agrarisch grasland en recreatieroute - onderdeel van een ecologische verbindingszone. Daarom staan er ook struiken in de onderberm van de dijk. Voor de aanleg van duurzame oevers moet de onderhoudsstrook langs de tocht opschuiven en is een werkstrook nodig om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Niet alle struiken hoeven te worden verwijderd en na afronding worden ook weer nieuwe struiken geplaatst. Uit een flora en fauna inspectie bleek dat september de beste periode is voor het verwijderen van de struiken.

Duurzame oevers geven planten en dieren meer ruimte

Bij de aanleg van een duurzame oever wordt de traditionele oever zo’n twee meter verbreed met een flauw oplopend talud. Hierdoor ontstaat meer ruimte, waarmee het leefgebied van vissen, oever- en waterplanten verbetert. Dat heeft weer een positief effect op de waterkwaliteit. Ook draagt de verbreding van het wateroppervlak bij aan het beperken van peilstijgingen bij extreme neerslag. Met de aanleg voldoet Zuiderzeeland aan verplichtingen uit nationale en Europese regelgeving. In 2027 moet 40% van alle sloten en tochten in Flevoland duurzaam en natuurvriendelijk zijn ingericht. 

De aanleg van deze duurzame oevers is mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: ‘Europa investeert in zijn platteland.’