In de afgelopen maand zijn twee bestaande stuwen rond het dorp Ens geautomatiseerd. Het gaat om de stuw langs de Zuiderringweg en de stuw langs de Enser Rondweg. De twee stuwen voeren het water uit de tochten rond Ens af. Het waterschap kan nu de waterpeilen in de tochten op afstand sturen. 

Een stuw houdt het water vast 

Met een stuw stroomt het water in een tocht niet te snel naar het laagste punt. Op die manier hebben planten en dieren in het water genoeg ruimte en zakt het waterpeil niet te snel. Er zijn in Flevoland vaste en regelbare stuwen. Een vaste stuw geeft altijd hetzelfde waterpeil. Bij een geautomatiseerde stuw is er een aandrijving die bijvoorbeeld een klep of schuif aanstuurt. Zo is het mogelijk dat de stuw in verschillende periodes van  het jaar op een ander peil is ingesteld.  

In Flevoland beheert het waterschap honderden stuwen  

Ze zorgen samen met de gemalen en waterinlaten voor een goed waterpeil. Het water dat tussen de stuwen staat, is te gebruiken voor beregening van bijvoorbeeld gewassen, sportvelden of natuur. Door het gebruik van water kan het waterpeil zakken. Aan de andere kant kan het waterpeil bij stevige buien snel stijgen.  

Met de geautomatiseerde stuwen is de waterafvoer precies en sneller te sturen  

Dat is belangrijk voor het gebied rond Ens. Zeker als het veel regent. De stuw langs de Enser Rondweg voert water af naar de Enservaart. Via de stuw langs de Zuiderringweg stroomt het water weg via de Zwijnstocht.    

Uitgevoerde werkzaamheden voor automatisering van de stuwen 

Beide stuwen zijn voorzien van een besturing die de stuw aanstuurt. De besturing staat in een behuizing en is voorzien van een zonnepaneel die zorgt voor de energievoorziening. Op deze wijze is de automatisering en aansturing duurzaam uitgevoerd. Beide stuwen zijn voorzien van peilmeters die de waterpeilen monitoren. Het waterschap heeft meerdere geautomatiseerde stuwen in het beheergebied staan. Hier is ook een hoofdpost voor ingericht waar alle stuwen mee communiceren. Ook deze twee stuwen rondom Ens zijn met de hoofdpost gekoppeld.  

Stuw Enser Rondweg