Waterschap Zuiderzeeland is gestart met het voorbereiden van de planuitwerkingsfase van het project Versterking IJsselmeerdijk. Het waterschap wil van de markt graag weten wat partijen nodig hebben om voor de realisatie van het project een goede aanbieding te kunnen doen. Ook wil Zuiderzeeland met marktpartijen nadenken over onderwerpen als het inschatten van risico’s, de benodigde onderzoeken, het emissieloos realiseren en de gewenste ontwerp- en uitvoeringsvrijheid. De marktverkenning wordt gestart met het delen van de uitkomst van de verkenningsfase.

Zuiderzeeland zoekt bedrijven met kennis over uitvoering dijkversterkingen

De doelgroep van deze marktverkenning zijn bouw- en infrabedrijven (klein-, midden- en grootbedrijf) met dijkversterkingservaring. Zuiderzeeland is ervan overtuigd dat een marktverkenning de kwaliteit van de toekomstige aanbesteding en uiteindelijk de kwaliteit van de uitvoering van het project ten goede komt.

Versterking IJsselmeerdijk richting eind van de verkenningsfase

Het resultaat van de verkenning is een concept voorkeursalternatief, waarbij voor het noordelijke deel een vooroeveroplossing (waar dit mogelijk is) nader wordt uitgewerkt. De vooroever bestaat uit een vooroeverdam met openingen voor waterverversing, met daarachter ondiep water en een erosiebuffer ter compensatie van de te verwachten zandverliezen. Waar inpassing van een vooroever niet mogelijk is, is gekozen voor een dijkverzwaring met een grondoplossing binnendijks of vierkant. Het voorkeursalternatief voor het zuidelijke deel betreft het vervangen van zetsteen en teenconstructie, verhogen van de buitenberm en vervangen van asfalt op de buitenberm.

Meer weten?

Voor meer informatie over de marktverkenning en aanmelden, kijk op Tenderned(externe link).