In Flevoland vingen de muskusrattenvangers van Waterschap Zuiderzeeland vorig jaar meer muskusratten dan in 2019. Landelijk was er juist een daling in het aantal vangsten te zien.

In 2020 zijn in Nederland 47.772 muskusratten gevangen. Dat is een daling van 5% ten opzichte van 2019. Hiervan werden 4012 muskusratten in Flevoland gevangen: bijna 1000 ratten meer dan in 2019. De succesvolle inhaalslag kwam door meer uren inzet van de Flevolandse muskusrattenvangers dan het jaar daarvoor.

Schade aan dijken

Muskusratten komen van nature niet voor in Nederland. Ook hebben de dieren bij ons geen natuurlijke vijanden, ze zijn hier door menselijk handelen beland. De dieren worden bestreden omdat ze schade brengen aan waterkeringen en oevers. Muskusratten zijn schadelijk omdat ze holen en gangen in dijken graven. Ook maken ze nesten met uitgebreide ondergrondse gangenstelsels. Zo veroorzaken ze verzakkingen in dijken en kades. In het ergste geval kan een dijk of kade doorbreken en een polder onder water lopen.

Bedreiging biodiversiteit

De muskusrat staat op de Europese lijst van invasieve soorten vanwege de bedreiging die ze vormen voor de biodiversiteit. Ook eten ze planten als riet en lisdodde weg en kunnen ze inheemse diersoorten verdringen zoals de zwarte stern, de roerdomp en de kleine karekiet. Deze vogels leven in het riet, waar ook muskusratten hun leefomgeving hebben.