Van 2 mei tot en met 13 juni kan iedereen een zienswijze indienen op het plan (de concept Voorkeursbeslissing) voor de versterking van de IJsselmeerdijk, inclusief het milieueffectrapport ‘PlanMER’. In deze kennisgeving leest u over dit project en hoe u een zienswijze kunt indienen. De documenten vindt u hieronder aan de rechterkant.

Het project gaat over de versterking van de IJsselmeerdijk

De IJsselmeerdijk tussen Lelystad en de Ketelbrug voldoet niet aan de nieuwe veiligheidseisen. De dijk is nu sterk genoeg, maar moet voor de toekomst wel worden versterkt. Het doel is een veilige en toekomstbestendige IJsselmeerdijk. Daarbij is ook aandacht voor kansen op het gebied van biodiversiteit, meedoen met andere ontwikkelingen in het gebied, innovaties en duurzaamheid. Na ruim anderhalf jaar in de verkenningsfase is steeds duidelijker geworden wat het beste alternatief is om de dijk te versterken. Dit voorkeursalternatief voor deze dijkversterking vormt samen met het bijbehorende PlanMER de concept Voorkeursbeslissing.

In de verkenningsfase is een PlanMER opgesteld

Hierin staat welke gevolgen het project heeft voor bijvoorbeeld de natuur, de bodem, het water, het landschap en de cultuurhistorie. Het PlanMER zorgt ervoor dat goed rekening wordt gehouden met het milieubelang bij het nemen van de Voorkeursbeslissing.

De concept Voorkeursbeslissing ligt nu zes weken ter inzage

Van 2 mei tot en met 13 juni kan iedereen een zienswijze indienen op de concept Voorkeursbeslissing en het PlanMER van project Versterking IJsselmeerdijk. Wij zijn vooral benieuwd naar uw reactie op:

  • Kunt u zich vinden in de gekozen Voorkeursbeslissing?
  • Heeft u aandachtspunten voor de volgende fase (planuitwerking)?

U bent van harte welkom op onze inloopbijeenkomsten

We organiseren twee fysieke inloopmomenten, waarop u de documenten (Notitie Voorkeursbeslissing en PlanMER) kunt inzien en vragen over het project kunt stellen:

  • Woensdagmiddag 11 mei van 16.00 - 17.30 uur op het Waterschapshuis,
    Lindelaan 20 in Lelystad.
  • Donderdagavond 19 mei van 19.00 - 20.30 uur in het sociëteitsgebouw van Watersportvereniging Lelystad aan de Houtribhaven 2.

Hoe kunt u reageren en wat gebeurt daarmee?

Bij voorkeur ontvangen wij uw zienswijze digitaal via ijsselmeerdijk@zuiderzeeland.nl. U kunt deze ook sturen naar Waterschap Zuiderzeeland, Postbus 229, 8200 AE Lelystad, onder vermelding van ‘Voorkeursbeslissing (VKB) IJsselmeerdijk’. Tot slot kunt u ook mondeling uw zienswijze indienen op bovengenoemde inloopmomenten.

In de zienswijze beschrijft u met welke punten van de concept Voorkeursbeslissing u het wel of niet eens bent en waarom. De zienswijze bevat minimaal: uw naam en adres, het voorgenomen besluit (VKB), de redenen waarom u een zienswijze indient en de datum waarop u de zienswijze indient.

U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging. Vervolgens worden alle reacties (zienswijzen) opgenomen in een reactienota die we op onze projectpagina plaatsen. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, wordt hierover geïnformeerd.

De Voorkeursbeslissing vormt de start van de planuitwerkingsfase

Na de zomer van 2022 wordt de definitieve Voorkeursbeslissing vastgesteld. Daarna start de planuitwerkingsfase. In die fase wordt het voorkeursalternatief in circa twee jaar verder uitgewerkt, inclusief het doorlopen van procedures en het regelen van de benodigde vergunningen.

Heeft u gevonden wat u zocht?