Waterschap Zuiderzeeland legt in 2021 en 2022 een grondwatermeetnet aan in haar hele beheergebied. Dit grondwatermeetnet geeft een goed beeld van hoe hoog of hoe laag het ondiepe grondwater staat. Ook geeft het een goed beeld of er veel of weinig kwel aanwezig is.   

Hoeveel meetpunten komen er?  

Het waterschap heeft al een aantal grondwatermeetpunten. Dit zijn er te weinig om een volledig beeld van de grondwaterstand in Flevoland te krijgen. Daarom breiden we dit meetnet uit met ongeveer 144 meetpunten. Op ieder meetpunt worden 1 of 2 peilbuizen geplaatst, voorzien van meetapparatuur. 

Waarom meet het waterschap grondwater?  

Door grondwatermeetpunten bij te plaatsen, komt een betere spreiding door het gebied en levert daarmee meer inzicht. Het waterschap/meetnet meet hoe hoog of laag het grondwater staat, hoeveel kwelwater aanwezig is en hoe de grondwaterstand varieert in de loop van de seizoenen. 

Daarnaast maken we het effect van extreem droge en natte periode op de grondwaterstand inzichtelijk. Ook meten we meten de invloed is van ons peilbeheer en van grondwateronttrekkingen op de grondwaterstand. 

Alle meetdata komt live beschikbaar 

Net als het waterschap, kunnen agrariërs, gemeentes en natuurbeheerders de gegevens goed gebruiken. Bijvoorbeeld om te weten hoe het staat met de vochtigheid van de bodem en hoe hoog het grondwaterpeil is, zowel in natte als droge omstandigheden. De grondwatergegevens kunnen agrariërs bijvoorbeeld helpen met het besluit of ze de gewassen wel of niet gaan beregenen. Ook kan het helpen om te weten hoe stabiel de grond is (bijvoorbeeld voor onze dijken) of te weten welke maatregelen genomen moeten worden om ergens te kunnen bouwen. De gegevens komen op onze website te staan.www.zuiderzeeland.nl/grondwatermeetnet