De situatie in Limburg is buitengewoon uitzonderlijk. Er zijn daar waterstanden die één keer in de vijftig tot honderd jaar voorkomen. Dat komt doordat daar in een aantal dagen meer regen is gevallen dan normaal gesproken in gemiddeld twee maanden. Limburg heeft nu dus te maken met een zeer extreme situatie. Als waterschappen voelen we ons allemaal heel betrokken en bieden we hulp waar nodig. Ook Waterschap Zuiderzeeland. 

Door het snel opkomende water en de regenval in Duitsland, stijgt de waterstand in de Rijn. De Rijn bereikt zondag naar verwachting de hoogste waterstand van ongeveer 14,75 meter boven NAP. Deze stijging komt normaal gesproken in de zomer nauwelijks voor, wel in de winter. Dat maakt het ook uitzonderlijk. Ook het waterpeil in de Maas heeft het hoogste waterpeil bereikt. De verwachting is dat het waterpeil in de rivieren na zondag weer gaat zakken.  

Op dit moment is er geen effect in Flevoland merkbaar 

Dit komt doordat het waterpeil in de randmeren en het IJsselmeer niet extreem hoog is. Het water uit de Rijn mondt uit in de randmeren tussen Kampen en Flevoland en gaat vervolgens naar het IJsselmeer. Het water uit de Maas gaat richting Rotterdam. Om Flevoland tegen hoge waterstanden in de rivieren te beschermen, is Drontermeerdijk dit jaar verhoogd. De versterking van de IJsselmeerdijk is in voorbereiding. Deze dijkversterkingen voeren we in samenwerking met onder andere Rijkswaterstaat uit.  

Als waterschappen helpen we elkaar om wateroverlast te bestrijden 

Landelijk (vanuit de Unie van Waterschappen) is een plan gemaakt waarin staat welke waterschappen beschikken over welke middelen. Je kunt dan denken aan pompen, zandzakken, zandzakvulmachines e.d. Waterschap Zuiderzeeland beschikken we bijvoorbeeld over ruim 30.000 zandzaken en 2 vulmachines. Het ‘getroffen’ waterschap kan daar een beroep op doen. Dit heeft Waterschap Limburg gedaan.  

Waterschap Zuiderzeeland heeft materiaal en collega’s gestuurd  

In de nacht van donderdag 15 juli op vrijdag 16 juli 2021 zijn 30.000 zandzakken, drie zandzakvulmachines en vier collega’s naar Limburg gegaan. Mensen kunnen niet zelf bij ons aankloppen. De verdeling van spullen verloopt via de veiligheidsregio en/of lokale waterschap. 

Wateroverlast door extreme buien is niet te voorkomen 

Ondanks dat het waterbeheer in Flevoland een behoorlijk stootje kan hebben, zijn er scenario’s waar wateroverlast in Flevoland ook onvermijdelijk is. Bijvoorbeeld als binnen 24 uur 100 mm regen zou vallen. In de afgelopen jaren hebben we aan de hand van zogenaamde stresstesten gekeken waar de knelpunten in Flevoland zitten als extreem veel regen valt. De kans op extreem weer is namelijk steeds groter. Aanpassingen in het gebied zijn nodig waarbij water de ruimte moet krijgen. Hiervoor hebben we in de afgelopen jaren verschillende maatregelen genomen.  

Ook voor nu en de komende jaren zijn maatregelen nodig 

Overtollig regenwater moet beter worden opgevangen. Deels via aanpassing riolering en het watersysteem. Deels door het aanpassen en inrichten van het land. Gemeenten en waterschappen willen de verstening van bebouwd gebied tegengaan door vergroening van straten en tuinen te stimuleren. Daarnaast is het belangrijk dat bij bouwplannen voldoende rekening wordt gehouden met waterbeheer en dat er ruimte voor water is. Iedereen heeft een verantwoordelijkheid om schade te beperken. Inwoners kunnen ook hun tuinen vergroenen en zorgen voor wateropslag in de wijk. Zo kan iedereen helpen om de kans op overlast te verkleinen.