Waterschap Zuiderzeeland onderzoekt gezamenlijk met LTO Noord hoe de uit- en afspoeling van nutriënten vanaf landbouwgronden te verminderen is. Dit doen zij door, samen met agrariërs in het gebied, te bekijken welke maatregelen kunnen bijdragen. 

Uitkomsten onderzoek

Het waterschap onderzoekt sinds 2013 samen met Wageningen Environmental Research (WENR) hoe voedingsstoffen, nutriënten genoemd, in het oppervlaktewater in Flevoland terechtkomen. Gedurende een aantal jaren namen zij extra monsters van de waterkwaliteit. Ook brachten ze de waterstromen meer gedetailleerd in beeld. 

Hieruit blijkt dat er verschillende nutriëntenbronnen in Flevoland zijn. Voorbeelden van niet beïnvloedbare bronnen zijn: kwel, afspoeling vanuit natuurgebieden, de natuurlijke nalevering van de bodem en de aanvoer van water. Naast deze waterstromen zijn er ook beïnvloedbare bronnen. Dit zijn rioolwater¬zuiveringsinstallaties, maar ook de uit- en afspoeling van stikstof en fosfaat van landbouwgronden door mestgift is beïnvloedbaar. Voor deze laatste bronnen wordt gekeken welke maatregelen mogelijk zijn. 

Maatregelen die bijdragen aan de waterkwaliteit

Belangrijk is dat de maatregelen toe te passen zijn in de bedrijfsvoering. Dit geldt zowel voor het waterschap als de agrarische sector. Het waterschap zal daarnaast met een aantal kennisinstituten de resultaten van het onderzoek van Wageningen Environmental Research (WENR) in een deel van Flevoland nader uitwerken. 

Arnold Michielsen, LTO Noord Flevoland: “Vooral in het gebied ten noordoosten van Lelystad heeft LTO Noord vragen of de kwel- en veenbodems wel voldoende in beeld zijn gebracht. Daarom waardeert LTO Noord de samenwerking met Waterschap Zuiderzeeland om inzichtelijk te krijgen wat er precies gebeurt”.

Doel KRW

Doel van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is zorgen voor een goede waterkwaliteit en het in stand houden daarvan. De aanvoer van te veel voedingsstoffen, zoals stikstof en fosfor, naar het water leiden tot een achteruitgang van de waterkwaliteit. Hierdoor treden problemen op als algenbloei.

Piet Boer, Heemraad Waterschap Zuiderzeeland: “Ons uitgangspunt is te zorgen voor een gezonde waterkwaliteit in lijn met de KRW. Regionale overschrijdingen, pakken we samen met de agrarische sector aan.”