Waterschap Zuiderzeeland gaat vanaf 14 februari 2023 samenwerken met Royal HaskoningDHV  aan de planuitwerking van project Versterking IJsselmeerdijk. Eén van de meest duurzame en innovatieve dijkversterkingen van Nederland. Royal HaskoningDHV wordt daarin geassisteerd door HKV en Waardenburg Ecology. De invulling van de samenwerking en de risicogestuurde aanpak voor het ontwerpproces om tot een betaalbaar en duurzaam ontwerp te komen, waren voor Waterschap Zuiderzeeland belangrijke criteria in de aanbestedingsprocedure om voor Royal HaskoningDHV te kiezen. Samen werken zij de komende twee jaar de plannen uit om te komen tot een Projectbesluit en aanbestedingsontwerp.

De IJsselmeerdijk is de zwaarst aangevallen dijk van de Flevopolder

Dat komt door de ligging, waarbij bij noordwesterstorm de wind over de volle lengte van het IJsselmeer waterstanden en golven tegen de dijk opzet. Deze dijk van ruim 17 km tussen Lelystad en de Ketelbrug is nu sterk genoeg, maar voldoet niet aan de nieuwe veiligheidseisen. Van 2020 tot en met 2022 is de verkenningsfase uitgevoerd met als resultaat de Voorkeursbeslissing voor de versterking van de dijk. Deze houdt in dat de dijk duurzaam wordt versterkt door de aanleg van een vooroever over circa 10 km. De overige 7 km wordt versterkt door klassieke dijkversterkingsmaatregelen, zoals dijkverhoging en vervanging van de buitendijkse dijkbekleding. Het doel is een waterveilige en duurzame IJsselmeerdijk voor de huidige en komende generaties.

De vooroever springt het meest in het oog

De zandige vooroever remt de golfbelasting waardoor de huidige dijk niet verhoogd hoeft te worden. Tegelijkertijd wordt de biodiversiteit versterkt. De vooroever is een mooi voorbeeld van het principe Building with Nature, waarin natuurlijke processen worden gebruikt om zware golfslag op de dijk te voorkomen. In de planuitwerking worden de plannen met omgevingspartijen verder uitgewerkt.  Naast de waterveiligheid ligt de focus op het verduurzamen van het ontwerp, het bevorderen van de biodiversiteit en het minimaliseren van onderhoudskosten. Het doel van het waterschap is om het gehele project klimaatneutraal uit te voeren. Dat wil zeggen dat mogelijke CO2-uitstoot tijdens de realisatiefase geminimaliseerd en gecompenseerd wordt. Dit kan door de inzet van elektrisch of door waterstof aangedreven materieel, het afvangen en opslaan van CO2-uitstoot door planten en het opwekken van duurzame energie. Een ambitieuze doelstelling waaraan het waterschap en Royal HaskoningDHV zich graag verbinden.

De realisatiefase van het project staat gepland vanaf 2025.

Landelijk Hoogwaterbeschermingsprogramma

De versterking van IJsselmeerdijk is onderdeel van de gezamenlijke opgave die de waterschappen en het Rijk hebben om Nederland in 2050 waterveilig te maken: het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).