In 2023 was in landelijke media veel aandacht over het opgeven van landschapselementen en landbouwgronden, zonder dat de eigenaar hiervoor toestemming gaf. Dit was in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). 

Om te voorkomen dat eigendommen van Waterschap Zuiderzeeland (on)bewust door anderen worden geregistreerd, gaan wij zelf ons eigendom registreren bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).  

Het waterschap registreert alleen percelen die niet in pacht zijn uitgegeven.  

Inmiddels hebben wij alle waterkeringen geregistreerd bij RVO

Vanaf 2025 worden ook alle watergangen en oevers door het waterschap geregistreerd. Registratie vindt plaats op basis van kadastrale perceelsgrenzen.  

Wij vragen aangrenzende agrariërs om kritisch naar hun registraties bij RVO te kijken. Zo kunnen dubbelclaims, kortingen en sancties van de RVO worden voorkomen.  

Wij geven geen toestemming voor het intekenen van landschapselementen in eigendom en beheer bij het waterschap. Deze werkwijze sluit aan bij de uitgangspunten van de Unie van Waterschappen.  

Vragen?

Neem dan contact met team Grondzaken via grondzaken@zuiderzeeland.nl.

Wilt u als pachter de digitale grenzen van uw pachtperceel ontvangen? Neem dan ook contact op met grondzaken@zuiderzeeland.nl