Het is goed en belangrijk dat het nieuwe kabinet met het regeerakkoord laat zien rekening te houden met de verandering van het klimaat. Ook in de ruimtelijke inrichting van Nederland waar water en bodem sturend worden bij planvorming. Er moet namelijk een hoop gebeuren om ook in de toekomst goed in de polder te kunnen leven, wonen en werken.

Het nieuwe kabinet wil werken aan een waterveilig land

Met voldoende zoetwater en een toekomstbestendige inrichting. Dat blijkt uit het  regeerakkoord. “Water en bodem worden sturend bij ruimtelijke planvorming. Om die reden worden waterschappen daar eerder bij betrokken en krijgt de watertoets (een beoordelingsinstrument bij de inrichting van een gebied) een dwingender karakter,” aldus de nieuwe coalitie.

Op de bodem van de Zuiderzee

Om ruimte te maken voor landbouw en woningen werd een deel van de Zuiderzee ingepolderd. Daar is bij de aanleg goed over nagedacht. De grenzen van het bodem- en watersysteem zijn nu in zicht. De bodem daalt en voldoet niet meer aan de bestemming en het grondwater wordt zouter. “Daar moeten we bij de toekomstige inrichting van het gebied rekening mee houden”, zegt dijkgraaf Hetty Klavers. “Er ligt een goed ontworpen watersysteem en om ons heen hebben we sterke dijken. Maar wat kan dat systeem nog aan?”

Bij de start van de inrichting van een gebied rekening houden met water

Dijkgraaf Hetty Klavers: “Voor een gezonde en duurzame ontwikkeling is het nodig om bodem en water en ruimtelijke en economische ontwikkelingen te verbinden. En dus al bij het nadenken over ruimtelijke plannen rekening houden met water. Dat is mijn oproep. Samen heb je meer denk- en slagkracht. Bovendien kunnen we als waterschap de opgaven vaak niet meer alleen oppakken. Onze deskundigheid en innovatiekracht willen we verbinden aan de uitdagingen van vandaag en morgen. Zodat ook onze kleinkinderen prettig kunnen wonen, werken en creëren in de Flevoland.”

De opgaven overschrijden de grenzen van vakgebieden en organisaties

Waterschap Zuiderzeeland ontwikkelde een Watervisie waarbij we door een waterbril kijken naar het beheergebied. Zoals wat grote opgaven als klimaatverandering en de woningbouwopgave betekenen voor het bodem- en watersysteem. De visie laat zien hoe deze opgaven en het waterwerk aan waterveiligheid, het beheer van sloten, tochten en vaarten en het zuiveren van afvalwater elkaar kunnen beïnvloeden. De Watervisie is een uitnodiging aan gebiedspartners om samen het gesprek te voeren over de toekomst van water. Om zo met elkaar te zorgen voor een toekomstbestendige inrichting van het gebied.