Om te kunnen zorgen voor voldoende en schoon grondwater heeft Waterschap Zuiderzeeland inzicht nodig in het ondiepe grondwatersysteem. Het waterschap beschikt momenteel over een aantal grondwatermeetpunten. Maar dit zijn er te weinig om een volledig beeld van de grondwaterstand in Flevoland te krijgen.

Hoe krijgen we een beter beeld?

Hiervoor heeft het waterschap onderzocht hoe het huidige meetnet kan worden aangepast, om een beter beeld van de grondwatertoestand in de hele provincie te krijgen. Diverse andere partijen dan het waterschap, waaronder LTO waren intensief bij het onderzoek betrokken. LTO gaf nogmaals het belang aan van goed en voldoende grondwater voor de agrarische sector in Flevoland. Dat vraagt om een goed inzicht in het grondwatersysteem; een meetnet levert daar een belangrijke bijdrage aan. Themahouder Water en Bodem LTO Noord Flevoland Ton Kempenaar: “LTO ondersteunt het belang van een goed inzicht in de ondiepe grondwaterstromen met het oog op voldoende waterbeschikbaarheid en -kwaliteit in droge periodes.”

Zo willen we het grondwaterbeheer verder optimaliseren

Het doel is om met de grondwatergegevens zoveel mogelijk te zorgen voor voldoende grondwater: niet teveel en niet te weinig. LTO ondersteunt de aanleg van een grondwatermeetnet.

“Klimaatverandering heeft steeds meer invloed op de hoeveelheid en de kwaliteit van het grondwater. Voor een goed beheer van voldoende en gezond water in ons beheergebied is kennis van de grondwaterstand van groot belang. Een goed meetnet helpt ook de agrariërs en terrein beherende organisaties om beter inzicht te krijgen in hun watervoorraad”, aldus heemraad Piet Boer van Waterschap Zuiderzeeland.

Naar verwachting behandelt het waterschapsbestuur de plannen voor het grondwatermeetnet in het najaar van  2021.

Door het veranderende klimaat wordt voldoende en schoon water steeds belangrijker

We zijn het door de grote hoeveelheden regen van de afgelopen weken misschien vergeten, maar de afgelopen zomers waren kurkdroog. Temperaturen tot ver in 30 graden en wekenlang geen regen veranderden het landschap in een dorre woestijn. Akkers werden op grote schaal beregend.