Veilige dijken, niet te veel en niet te weinig water, schoon oppervlaktewater en het zuiveren van rioolwater. Daar zorgt Waterschap Zuiderzeeland voor in Flevoland en een klein deel van Friesland en Overijssel. Zodat de mensen in veiligheid kunnen leven, in de steden en op het platteland. De Algemene Vergadering van het waterschap besloot op 24 november dat in 2022 88 miljoen euro nodig is om het werk goed te kunnen doen.

Waterschappen staan voor grote opgaven

Op het gebied van veiligheid van dijken, droogte, wateroverlast en het terugdringen van ongewenste stoffen in het oppervlaktewater liggen er uitdagingen. Daarnaast spelen ontwikkelingen als klimaatverandering, biodiversiteit en digitalisering een steeds grotere rol bij de manier waarop het waterschap zijn werk doet. Dit betekent dat het takenpakket groeit. Een beperkte stijging van de tarieven is daarom onvermijdelijk.

De waterschapsbelasting stijgt volgend jaar minder dan gedacht

Dat komt onder andere door het positieve resultaat van 7 miljoen euro in 2020. Maar ook door duurzaam te werken, goed te plannen en te sturen op financiële posten. De waterschapsbelasting voor een meerpersoonshuishouden met een koopwoning van 232.000 euro stijgt in 2022 met gemiddeld 0,8 procent (en stijgt daarmee minder dan de inflatie). Dat komt neer op ongeveer 0,26 euro per maand. De tarieven voor agrarische bedrijven en natuurorganisaties stijgen in verhouding meer dan die van huishoudens. Deze verschillen komen voort uit het huidige belastingstelsel. Waterschappen werken aan een aanpassing van het belastingstelsel om de bekostiging van het waterbeheer toekomstbestendiger te maken en verschillen op te lossen.

Samenwerken met partners wordt steeds meer gemeengoed

De opgaven worden namelijk complexer en samen heb je meer denk- en slagkracht. Bovendien kunnen opgaven vaak niet meer door het waterschap alleen worden opgepakt, waardoor andere partijen nodig zijn om onze ambities waar te maken. Dat vraagt een grotere inzet van de organisatie. De Samenwerkingsstrategie geeft handvatten bij het bewust aangaan van samenwerkingen.

Een toekomst voor volgende generaties

Dat zegt heemraad Tom Vereijken. “Bij Waterschap Zuiderzeeland beseffen we heel goed dat we een hoop te doen hebben; vanuit een gezonde financiële positie moeten blijven bouwen aan een toekomst waarin ook volgende generaties veilig kunnen leven. We zetten daarin goede stappen. De renovatie en verduurzaming van gemaal Vissering bijvoorbeeld, maar ook de versterking van de IJsselmeerdijk en de Drontermeerdijk en het toekomstbestendig maken van de afvalwaterzuivering in Almere.”

De taken van het waterschap

Waterschap Zuiderzeeland is de waterbeheerder in Flevoland en een klein deel van Friesland en Overijssel. Het waterschap beheert dijken, watergangen, zuiveringen en gemalen. Om op die manier te zorgen voor veiligheid en voldoende en schoon water. Dit werk wordt gedaan met belastinggeld. Uit de zuiverings- en verontreinigingsheffing betaalt het waterschap het schoonmaken van water van woningen en bedrijven. Om het vervolgens weer naar de sloten, vaarten en tochten te pompen. Het geld uit de watersysteemheffing wordt gebruikt om te zorgen voor een veilige en gezonde leefomgeving.