Veilige dijken, droogte, wateroverlast en het zorgen voor schoon en gezond oppervlaktewater. Dat zijn de taken waar Waterschap Zuiderzeeland voor staat. In een – als gevolg van de coronacrisis - onzekere periode waarin het maken van juiste keuzes meer dan ooit belangrijk is. De Algemene Vergadering van het waterschap besloot op 25 november dat er in 2021 81,7 miljoen euro nodig is om het werk goed te kunnen doen.

Het werk van het waterschap ontwikkelt zich in rap tempo. Klimaatverandering, de energietransitie, circulariteit, biodiversiteit en digitalisering zijn ontwikkelingen die een steeds grotere rol spelen bij de manier waarop het waterschap zijn werk doet; het takenpakket groeit. En bij dat groeiende takenpakket horen meer kosten. Daarbij is er door de coronacrisis sprake van een onzekere toekomst. Een toekomst waarvoor het Waterschap Zuiderzeeland klaar wil zijn.

Tariefstijging onvermijdelijk

De waterschapsbelasting stijgt volgend jaar om het groeiende takenpakket uit te voeren, de oplopende kosten van de eindverwerking van ons zuiveringsslib te betalen én een robuuste reserve vast te houden voor de toekomst. Dit betekent voor een meerpersoonshuishouden met een koopwoning van 216.000 euro een stijging met gemiddeld 2,5 procent. Dat komt neer op ongeveer 0,75 euro per maand. Deze tarieven stijgen minder dan eerder gedacht, omdat een overschot van 2020 wordt gebruikt om de tariefstijging te beperken. Ook door duurzaam te werken, nog scherper te sturen op grote financiële posten en realistisch te plannen doet het waterschap zijn best de stijging van de waterschapsbelasting binnen de perken te houden. De tarieven voor agrarische bedrijven en natuurorganisaties stijgen binnen het beheergebied van Waterschap Zuiderzeeland in verhouding meer dan die van huishoudens. Dat komt doordat deze categorieën, ten opzichte van de groei van de huishoudens, beperkte groei (natuur) of juist krimp (landbouw) laten zien.

‘Het zijn voor veel Nederlanders zware tijden’

Dat zegt heemraad Jo Caris. ‘We zoeken bij Waterschap Zuiderzeeland constant naar de balans. We voeren onze waterschapstaken op zo’n manier uit dat we hogere kosten in de toekomst voorkomen. Denk aan het renoveren van onze zuiveringen en het onderhoud van de dijken. Een neveneffect hiervan is dat investeringen op peil blijven in een broze economie. Tegelijkertijd willen we zorgvuldig omgaan met de tariefontwikkeling van de waterschapsbelasting en voldoende reserves behouden voor het opvangen van mogelijke tegenvallers. We kijken daarom kritisch naar ons werk en maken keuzes met zorg.’

De taken van het waterschap

Waterschap Zuiderzeeland is de waterbeheerder in Flevoland en een klein deel van Friesland en Overijssel. Het waterschap beheert dijken, watergangen, zuiveringen en gemalen. Om op die manier te zorgen voor veiligheid en voldoende en schoon water. Dit werk wordt gedaan met belastinggeld. Uit de zuiverings- en verontreinigingsheffing betaalt het waterschap het schoonmaken van water van woningen en bedrijven. Om het vervolgens weer naar de sloten, vaarten en tochten te pompen. Het geld uit de watersysteemheffing wordt gebruikt om te zorgen voor een veilige en gezonde leefomgeving.

Meer informatie