Door de aanhoudende droogte en doordat de vraag naar water groter is dan het aanbod, is er in Nederland sprake van een watertekort. Door dit tekort is besloten om de komende weken de verdeling van het water vanuit het Managementteam Watertekorten (MTW) te coördineren en op te schalen. Deze opschaling heeft voor het beheergebied van Waterschap Zuiderzeeland nog geen gevolgen. In Flevoland leven we namelijk op de bodem van de zee. Het land ligt lager dan het omringende water, waardoor er altijd water ons gebied instroomt.

We wonen en werken soms wel zes meter onder zeeniveau

Op de meeste plekken in Flevoland komt water uit de grond naar boven. Daarnaast komt er ook water onder de dijken door het gebied binnen. Dit noemen we kwelwater Door de natuurlijke toestroom moeten de zes gemalen van Waterschap Zuiderzeeland altijd water uitpompen. Iedere dag. Ook bij deze droge dagen pompen we meer water in het IJsselmeer en de randmeren dan dat we eruit halen. Als het nog langer droog blijft komt er een moment dat er meer water nodig is dan dat er beschikbaar is. In dat geval wordt er meer water uit het IJsselmeer gehaald dan dat het waterschap inpompt.

Zuiderzeeland nam de afgelopen weken een aantal droogtemaatregelen

Zo werden de peilen in vaarten en tochten met ongeveer 5 tot 10 centimeter verhoogd. Peilen in de gestuwde gebieden liggen op het streefpeil of net daaronder. Waar nodig worden gebieden aangevuld door agrariërs. De wateren waar niet uit beregend wordt, maar waar het peil wel zakt worden aangevuld door het waterschap. Verder voert het waterschap water door via de Zuidersluis vanuit het Markermeer naar de Veluwerandmeren om de randmeren op peil te houden. Op een aantal plekken is blauwalg waargenomen.

De droogte zet verder door

Het waterschap monitort daarom goed en overlegt wekelijks met andere waterschappen en provincies rondom het IJsselmeergebied en Rijkswaterstaat over de actuele stand van zaken en of aanvullende maatregelen nodig zijn. Van een verbod op beregenen is in Flevoland nog geen sprake.

Voldoende water lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet

Daarom moeten we ook in Flevoland zuinig omgaan met water. Het beschikbare zoetwater in het IJsselmeer is van grote waarde voor de stabiliteit van dijken, voor landbouw, natuur en voor de drinkwater- en elektriciteitsvoorziening. Het waterschap zorgt dat er voldoende schoon water is om drinkwater van te maken (maar maakt zelf geen drinkwater, dat doen waterbedrijven zoals Vitens).