Deltaprogramma

Op Prinsjesdag 2014 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu de resultaten van het Deltaprogramma gepresenteerd. Het doel daarvan is om Nederland voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Voor Flevoland geldt dat de dijken momenteel in orde zijn, net zoals de leefbaarheid van het gebied. We zorgen ervoor dat dit zo blijft en daarvoor zijn op termijn maatregelen nodig.

De polders van Flevoland staan er goed voor: de moderne dijken verkeren in goede staat en beschermen de inwoners en economie van Flevoland tegen overstromingen. Het watersysteem van de polder kan de hevigere buien als gevolg van de klimaatverandering voorlopig goed aan. Ook droogte is geen groot probleem, omdat altijd kwelwater de polder binnenkomt en de meren om ons heen voldoende water bieden.

Maar Flevoland is niet af. De nieuwe veiligheidsbenadering die het kabinet vandaag heeft gepresenteerd, heeft ook gevolgen voor Flevoland. Met de groei van de bevolking en de economie zullen de dijken nog meer veiligheid moeten gaan bieden. Op termijn worden daarom waar nodig Flevolandse dijken versterkt.

Leefbaarheid

In onze steden en dorpen spelen vragen over de effecten van toekomstige droogte, hitte en piekbuien op de leefbaarheid. Flevolandse overheden zullen gezamenlijk knelpunten en – waar nodig – oplossingen in beeld brengen. Voor het landelijk gebied is het vooral van belang om voorbereid te zijn op hevige neerslag.

Om wateroverlast te voorkomen is het belangrijk dat neerslag snel in de bodem kan zakken en vervolgens kan wegstromen naar sloten en plassen. De provincie, LTO Noord en het waterschap werken daarom samen aan het versterken van de bodemkwaliteit. Met name gebieden waar de bodem daalt, worden extra gevoelig voor wateroverlast. Dit vraag om ingrepen in het watersysteem of aanpassing van het agrarisch landgebruik.

Toekomstig waterbeheer

Wereldwijd verandert het klimaat. Nederland gaat dit merken aan de stijgende zeespiegel, de grotere hoeveelheid water die door onze rivieren stroomt, hevigere buien (vooral in de zomer), hogere temperaturen en aan toenemende droogte. In antwoord op deze veranderingen heeft het kabinet vandaag zijn plan voor het toekomstig waterbeheer gepresenteerd. De Flevolandse overheden hebben in de afgelopen jaren een grote bijdrage geleverd aan dat plan en staan achter de strategie die het kabinet vandaag in het Deltaprogramma 2015 heeft gepresenteerd. De strategie biedt een goede houvast om gezamenlijk Flevoland zo in te richten dat het de gevolgen van klimaatverandering straks aan kan.