Voorwaarden Dijk & waterfonds

Het Dijk & waterfonds is met ingang van 2019 beëindigd. Initiatieven die een bijdrage uit het fonds hebben ontvangen, dienen te voldoen aan onderstaande voorwaarden.

Wanneer komt een initiatief in aanmerking?

De initiatieven die een financiële bijdrage uit het Dijk & waterfonds (voorheen Fonds Medegebruik) ontvangen, moeten aansluiten bij de doelstellingen van Waterschap Zuiderzeeland voor het fonds. Om daar zo goed mogelijk invulling aan te geven, worden de volgende beoordelingscriteria gesteld aan initiatieven:

 • De voor beoordeling noodzakelijke informatie moet tijdig en volledig aan het waterschap worden aangeleverd via het aanvraagformulier op de website van Waterschap Zuiderzeeland. Is dit niet het geval dan schuift de aanvraag door naar het volgende aanvraagtijdvak;
 • Het initiatief valt binnen het beheergebied van Waterschap Zuiderzeeland en het initiatief past binnen vigerende wet- en regelgeving dan wel het beleid van Waterschap Zuiderzeeland. Dit houdt ook in dat er geen initiatieven op het gebied van zwemwaterbeheer of vaarwegbeheer in aanmerking komen voor het fonds;
 • Ook mogen initiatieven niet conflicteren met lopende (privaatrechtelijke) overeenkomsten of publiekrechtelijke vergunningen. Het doorkruist bijvoorbeeld geen overeenkomsten over het gebruik van eigendommen van Waterschap Zuiderzeeland;
 • Het initiatief betreft medegebruik binnen de thema’s recreatie, cultuurhistorie en landschap. Daarbij gelden de volgende aanvullende criteria;
 • Bij recreatie betreft het initiatief een fysieke ontwikkeling en vindt het initiatief niet plaats op het watersysteem binnen de bebouwde kom;
 • Bij cultuurhistorie staat het cultuurhistorische object/element waarop het initiatief betrekking heeft op de inventarisatielijst van het waterschap;
 • Het initiatief heeft een directe relatie met de doelen uit het Waterbeheerplan en schaadt de uitvoering van de kerntaken van het waterschap niet;
 • Het initiatief betreft een nieuw ontwikkeling en geen regulier beheer en onderhoud. Daarnaast is het initiatief vrij toegankelijk, dient het initiatief het algemeen nut en heeft het geen winstoogmerk;
 • De gevraagde bijdrage van het waterschap bedraagt minimaal € 1.000,-. Er mag daarbij geen vergoeding gevraagd worden voor inkomstenderving of schadevergoeding;
 • De partijen die direct betrokken zijn bij het initiatief dragen financieel bij in evenredigheid, of leveren een redelijke inspanning in geld en of tijd (participatie). Met een goede onderbouwing kan van dit criteria worden afgeweken;
 • Na realisatie is het beheer en onderhoud voor de initiatiefnemer (medefinanciering door het waterschap betreft een investering, het waterschap verplicht zich nooit tot een financiële bijdrage in de exploitatie). Het initiatief moet daarom ook een plan voor toekomstig beheer en onderhoud hebben;
 • Initiatiefnemers kunnen enkel een natuurlijk persoon of rechtspersoon zijn en de aanvraag wordt ingediend door of namens de initiatiefnemers;
 • Geplande uitvoering van het initiatief vindt plaats na toekenning van de financiële bijdrage uit het Dijk & waterfonds, en vindt plaats in het kalenderjaar van toekenning of het daaropvolgende kalenderjaar.

Welke voorwaarden stelt het waterschap aan de financiële bijdrages?

Wanneer een initiatief voldoet aan bovenstaande beoordelingscriteria zijn er nog een aantal andere voorwaarden voor financiële bijdrages uit het Dijk & waterfonds (voorheen Fonds Medegebruik) die Waterschap Zuiderzeeland stelt:

 • Na realisatie moet het initiatief nog minstens vijf jaar blijven voldoen aan bovenstaande beoordelingscriteria;
 • Het initiatief wordt conform aanvraag gerealiseerd;
 • Het waterschap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen voortkomend uit medegebruik;
 • In voorkomende gevallen wordt een toekenning afhankelijk gemaakt van het sluiten van een privaatrechtelijke overeenkomst voor het gebruik van eigendom van het waterschap, een en ander conform het grondzakenbeleid;
 • Er zal altijd aan de bepalingen in de Keur moet worden voldaan of er moet een watervergunning zijn verleend;
 • De aanvrager draagt er zorg voor dat duidelijk en blijvend zichtbaar is dat het uiteindelijke resultaat mede tot stand is gekomen dankzij een bijdrage uit het Dijk & waterfonds. Een voorstel hoe hieraan invulling wordt gegeven, dient in de aanvraag te zijn opgenomen. Aanvragers worden nadrukkelijk uitgenodigd om dit op een bijzondere manier vorm te geven;
 • De aanvrager werkt zo veel als redelijkerwijs verwacht mag worden mee aan communicatie-uitingen van Waterschap Zuiderzeeland die betrekking hebben op het initiatief;
 • Waterschap Zuiderzeeland heeft te allen tijde ongehinderd toegang tot het perceel en/of het object waarop het initiatief van toepassing is;
 • In het geval van een eigendomswissel van een object of de grond waarop het initiatief van toepassing is in de vijf jaar na voltooiing wordt het waterschap hier onmiddellijk van op de hoogte gesteld;
 • De financiële bijdrage wordt pas uitbetaald na afronding van het initiatief, tenzij anders overeengekomen;
 • De aanvrager werkt in de vijf jaar na voltooiing van het initiatief ongelimiteerd mee aan eventuele controles door Waterschap Zuiderzeeland op het voldoen aan bovenstaande voorwaarden.

De situatie kan zich voordoen dat het Dijk & waterfonds overvraagd raakt of dreigt te raken. Er ontstaat dan de behoefte om de initiatieven te rangschikken op basis van een inhoudelijke beoordeling en op basis daarvan financiële bijdrages toe te kennen of te weigeren. Het is dan aan het bestuur van Waterschap Zuiderzeeland om aan de hand van de binnengekomen aanvragen te besluiten op welke gronden er wordt gerangschikt.

Het fonds kent in alle gevallen de optie voor het dagelijks bestuur om gemotiveerd van voorgaande beoordelingscriteria en voorwaarden af te wijken.