Vinger aan de pols in tijden van extreme droogte

De droogte in Nederland en ook in het gebied van Waterschap Zuiderzeeland neemt toe. Het heeft al weken achtereen niet geregend en het is warm en zonnig. Daardoor is er veel verdamping en neem het neerslagtekort toe. Waterschap Zuiderzeeland werkt er hard aan om te zorgen dat het water in de sloten op peil blijft, zodat agrariërs kunnen blijven beregenen, en om de waterkwaliteit te bewaken.

Neerslag tekort 18 juli 2018 FlevolandMaatregelen

In de Noordoostpolder wordt het wateraanvoersysteem maximaal gebruikt. Het water wordt ingelaten uit het IJsselmeer en de randmeren. Het waterpeil in de hoofdvaarten is tot 10 cm verhoogd voor een waterbuffer en verbetering van de waterkwaliteit. Ook in de Oostelijk en Zuidelijk Flevoland wordt het waterpeil in de Hoge en Lage Vaart verhoogd tot 10 cm boven streefpeil. De opzichters hebben veel werk aan het monitoren van de waterpeilen en waar nodig tochten aan te vullen. Dit vraagt veel overleg met agrariërs en anderen die beregenen en het waterpeil in de bovenstuwse panden zelf moeten aanvullen.

Het waterschap houdt ook continu de kwaliteit van het water in het oog en ook dijken worden (zoals gebruikelijk) geregeld geïnspecteerd. Alleen de grasmat op de dijken lijdt onder de droogte en ziet er geel uit, maar verder heeft de droogte geen invloed op de sterkte van de waterkeringen.

Afgezien van enkele plaatselijke meldingen van blauwalg en botulisme, is de waterkwaliteit in Flevoland goed. Wel stijgt de temperatuur van het water en worden geregeld watermonsters genomen, ook om botulisme en blauwalg tijdig te kunnen signaleren.

Vergelijking met de rest van Nederland

Het is droog in Flevoland maar niet zo droog als elders in het land (vooral in het oosten en zuiden van Nederland). De situatie in Flevoland is bijzonder, omdat het een polder is en het waterschap dus ook bij weinig of geen neerslag water uit moet pompen. Verder zijn er in dit gebied geen veendijken die extra zorg voor de veiligheid opleveren.

Waterpeilen IJsselmeer en Markermeer

Rijkswaterstaat heeft voldoende watervoorraad in het IJsselmeer en Markermeer. Zo kan er nog enigetijd worden voldaan aan de watervraag van de omliggende waterschappen. Er wordt bij de Afsluitdijk niet meer gespuid en bij de sluizen zuinig geschut vanwege de verwachting van lage afvoeren van de Rijn en de verwachting dat de komende weken geen neerslag van betekenis zal vallen.

Waterdoorvoer voor Veluwemeer

Het waterpeil van het Veluwemeer is lager dan gewenst. Al drie weken voert Waterschap Zuiderzeeland op verzoek van Rijkswaterstaat water door naar het Veluwe meer. Dit gebeurt door water in te laten via de Zuidersluis bij de Blocq van Kuffeler en bij gemaal Lovink weer uit te pompen.

Neerslagtekort bij De Bilt hoger dan hier

Het neerslagtekort gemeten bij De Bilt was op 19 juli 234 mm en zal naar verwachting nog stijgen tot circa 266 mm. Het neerslagtekort in het beheergebied van Waterschap Zuiderzeeland is ongeveer 231 mm bij Lelystad en 224 mm bij Marknesse. In het plaatje met het doorlopend potentieel neerslagoverschot zijn de verschillen in Nederland goed te zien.

(de tekst gaat verder onder het plaatje)

Neerslag tekort Nederland tot 19 juli

Waterkwaliteit zwemlocaties

Informatie over de waterkwaliteit van officiële zwemwateren is beschikbaar via zwemwater.nl. Via deze website is ook de Zwemwater-app te downloaden. Blauwalg komt vooral voor in stilstaand water met een hoge temperatuur. Geregeld worden zwemlocaties gecontroleerd op blauwalg. In steden en dorpen zorgt Waterschap Zuiderzeeland voor doorstroming om blauwalg of botulisme te voorkomen.

Code geel

De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling heeft code geel afgekondigd. Code geel houdt in dat Rijkswaterstaat, de waterschappen, de ministeries en het KNMI de waterstand nauwlettend in de gaten houden. Het is daarbij belangrijk dat vraag en aanbod van water in balans blijven.

Vinger aan de pols

Waterschap Zuiderzeeland overlegt dagelijks intern en extern over de droogte om de situatie goed in de gaten te houden en te kunnen ingrijpen waar nodig.

Aandachtspunten zijn:

  • het waterpeil in het IJsselmeer. Als dat laag wordt, heeft dat gevolgen voor de inlaat in dit gebied;
  • de watertemperatuur. Als die te hoog wordt, dan heeft dat gevolgen zoals het minder of niet meer maaien van waterkanten en voor de waterkwaliteit.

Belangrijk is om vis- en plantsterfte, blauwalg, botulisme en eventuele verzilting tijdig te signaleren en zo mogelijk te voorkomen.