Startschot ‘Schoon erf, schone sloot’ in Flevoland

Vrijdag 10 maart 2017 gaven heemraden Lida Schelwald-van der Kley en Ton Leijten van Waterschap Zuiderzeeland en André Hoogendijk, adjunct-directeur van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) het startschot voor het project “Schoon erf, schone sloot”. Om in Flevoland de afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf naar de sloot met ten minste 80% te verminderen, werken de KAVB, Waterschap Zuiderzeeland en bloembollentelers samen.

“Door deze vermindering te realiseren, werken we samen aan de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater. Dit sluit goed aan bij het Actieplan Bodem en Water. Het zou fantastisch zijn als dit project in Flevoland net zo succesvol verloopt als in Noord-Holland, waar het project al enkele jaren draait”, aldus de heemraden van Waterschap Zuiderzeeland.

Doel

Het project “Schoon erf, schone sloot” heeft als doel de waterkwaliteit in bloembollenteeltgebieden te verbeteren door bewustwording, gedragsverandering en erfmaatregelen op Flevolandse bloembollenbedrijven. Waterschap Zuiderzeeland meet helaas nog steeds gewasbeschermingsmiddelen in te hoge concentraties in het oppervlaktewater. Activiteiten met het behandelen van bloembollen met gewasbeschermingsmiddelen (bolontsmetting) op het erf zijn een belangrijke verontreinigingsbron. Bij een regenbui stromen de middelresten af naar de sloot en/of de bodem. Uit ervaringen in Noord-Holland is gebleken dat bloembollentelers deze afspoeling (flink) kunnen verminderen door het nemen van verschillende maatregelen. Daarvoor is per bedrijf wel maatwerk nodig.

Aan de slag

In Flevoland zijn het afgelopen najaar bij negen bloembollentelers nulmetingen gedaan naar de afspoeling vanaf het erf naar de erfput. Hiermee is inzicht verkregen in de concentraties aan gewasbeschermingsmiddelen die daar momenteel in voorkomen. Deze resultaten  zijn aan de deelnemers gepresenteerd en de telers hebben een plan met maatregelen gemaakt. De komende maanden gaan zij deze maatregelen op hun erf nemen. Enkele voorbeelden van maatregelen: het gebruik van droogrijmatten voor de heftruck, kisten overdekt opslaan en een transportwagen met opvang. Komend najaar gaat het waterschap de erfput opnieuw bemonsteren om het effect van de maatregelen vast te stellen. Een mooi resultaat zal zijn dat de concentraties aan gewasbeschermingsmiddelen met 80% zijn afgenomen.

Deelname

Het project loopt tot en met 2020 en bloembollentelers nemen gedurende twee jaar deel aan het project. Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich bij de KAVB aanmelden voor deelname door een e-mail te sturen naar: kavb@kavb.nl.