Kabeltracé TenneT

Waterschap Zuiderzeeland is een onafhankelijke organisatie die de aanleg van het kabeltracé door de Noordoostpolder (NOP) volgens voorwaarden die in de verleende vergunningen vermeld staan, controleert.

Het waterschap houdt hierbij toezicht op de grondwateronttrekkingen gedurende de aanleg van het kabeltracé in de NOP. Daarnaast bewaakt het waterschap de waterkwaliteit van het oppervlaktewater bij de lozingspunten van het grondwater.

Het waterschap publiceert de verleende vergunningen en goedkeuringen via de webpagina bekendmakingen. Voor meer informatie over de verleende vergunningen en goedkeuringen, kunt u contact opnemen met het team Vergunningverlening, telefoon (0320) 274 911.

Voor meer informatie over de voortgang van het project kunt u terecht op de website van TenneT: http://noordoostpolder.tennet.eu