Oostvaardersplassen

Waterschap Zuiderzeeland is de waterbeheerder in Flevoland. We werken aan dijkveiligheid, schoon water en een goed waterpeil in Flevoland.

Dit betekent dat we:

  1. de dijken die Flevoland omringen beheren, zodat we op de bodem van de zee veilig kunnen werken, recreëren en wonen;
  2. muskusrattenbeheer uitvoeren om te voorkomen dat muskusratten gaten in dijken graven. We vangen muskusratten ook om schade aan wegen, watergangen en ongelukken met werktuigen (bijv. tractoren) te voorkomen;
  3. de waterkwaliteit in de watergangen die we beheren goed houden;
  4. organisaties die andere wateren beheren, adviseren op het gebied van onderhoud en waterkwaliteit;
  5. wateren die moeten voldoen aan Europese doelstellingen rond waterkwaliteit (KRW) monitoren;
  6. het waterpeil in het gebied dat we beheren op peil houden. Niet teveel water in natte periodes en niet te weinig in droge periodes.

Waterkwaliteit

De Oostvaardersplassen zijn een waterlichaam voor de Europese Kaderrichtlijn Water (waterkwaliteitsdoelen). De Oostvaardersplassen zijn ook een Natura 2000 gebied (natuurdoelen). De beide doelen conflicteren soms. In het beheerplan is opgenomen dat de Natura 2000 doelen (instandhouding van soorten) zwaarder wegen dan waterkwaliteitsdoelen. Het water dat afstroomt in andere wateren buiten Oostvaardersplassen mag geen problemen veroorzaken. De afwatering vanuit de Oostvaardersplassen richting het omliggende gebied is in de zomerperiode zeer gering. De zomer is de periode waarover de ecologische waterkwaliteitsdoelen worden getoetst.

Monitoring

Vanwege de Europese Kaderrichtlijn Water voor Oostvaardersplassen monitoren medewerkers van het waterschap de waterkwaliteit in het gebied. Resultaten delen wij met de beheerder van het gebied en kunt u vinden bij de waterkwaliteitskaarten op onze website. De overschrijding van fosfor en stikstof in de Oostvaardersplassen is toe te schrijven aan (de uitwerpselen van) het groot aantal ganzen en andere vogels in het gebied.

Blauwalg

Heeft u een vermoeden van blauwalg? Meld dan de locatie, met foto bij het waterschap via het meldformulier. Aan de hand van een meting kunnen we kijken of het daadwerkelijk om blauwalg gaat. Maatregelen die het waterschap kan nemen bij blauwalg zijn niet overal mogelijk. We zijn afhankelijk van de mogelijkheden die het watersysteem op locatie biedt. De Oostvaardersplassen is een gesloten watersysteem. Hierdoor is het niet mogelijk om het water te laten doorstromen. Blauwalg moet in zo’n geval natuurlijk oplossen. Als blauwalg op een locatie voorkomt waar we niet de beheerder van zijn, dan informeren we de beheerder.

Botulisme

Dode dieren kunnen geen botulisme veroorzaken. Botulisme is een soort voedselvergiftiging, veroorzaakt door het gif botulinum van de bacterie Clostridium Botulinum. De bacterie maakt dit gif aan tijdens de groei. De ideale omstandigheden hiervoor zijn een watertemperatuur tussen de 20° en de 25° Celsius en een eiwitrijke zuurstofarme omgeving. Dieren die zijn bezweken door de voedselvergiftiging botulisme kunnen botulisme verder verspreiden.
Het waterschap haalt kadavers weg die in en rond wateren liggen die het waterschap beheert. Dit doen we om stankoverlast te voorkomen en lokaal de waterkwaliteit te borgen. Als het om grote hoeveelheden dode vissen gaat, kan de oorzaak zuurstofloosheid in het water, een andere (chemische stof) of botulisme zijn. Als het na onderzoek niet om zuurstofloosheid of een vreemde stof gaat, laten we de dode vissen in een laboratorium op botulisme onderzoeken.

Als u een grote hoeveelheid dode vissen of vogels ziet, kan dit duiden op botulisme. U kunt dat melden bij het waterschap.

Dijkveiligheid

Langs de westzijde van de Oostvaardersplassen ligt de Oostvaardersdijk. Het in stand houden van deze zogenaamde waterkerende dijk is een van de primaire taken van het waterschap. We wonen en werken immers op de bodem van de zee en zijn afhankelijk van deze waterkerende dijken.

Om alle dijken in stand te houden, voert het waterschap muskusrattenbeheer uit. Rond de Oostvaardersplassen voert het waterschap muskusrattenbeheer intensief uit en garandeert daarmee de veiligheid voor waterkerende dijken.

Vragen, meldingen of klachten?

Heeft u voor het waterschap een vraag, melding of klacht dat gerelateerd is aan de Oostvaardersplassen? Bel (0320) 274 911 of stuur een mail naar waterschap@zuiderzeeland.nl met uw conctactgegevens en eventueel een foto van de locatie waar een vraag of opmerking over heeft. Één van onze medewerkers neemt dan contact met u op.

Oostvaardersplassen