Oostvaardersplassen

Waterschap Zuiderzeeland is de waterbeheerder in Flevoland. We werken aan dijkveiligheid, schoon water en een goed waterpeil in Flevoland.

Naast het beheren van onze eigen wateren, adviseren we ook organisaties die andere wateren beheren, op het gebied van onderhoud en waterkwaliteit. Dit is ook zo bij de Oostvaardersplassen. Daarnaast monitoren wij wateren die moeten voldoen aan Europese doelstellingen rond waterkwaliteit (KRW). De Oostvaardersplassen vallen daar ook onder. De beheerder van de Oostvaardersplassen is Staatsbosbeheer.

Waterkwaliteit

De Oostvaardersplassen zijn een waterlichaam voor de Europese Kaderrichtlijn Water (waterkwaliteitsdoelen). De Oostvaardersplassen zijn ook een Natura 2000 gebied (natuurdoelen). De beide doelen conflicteren soms. In het beheerplan is opgenomen dat de Natura 2000 doelen (instandhouding van soorten) zwaarder wegen dan waterkwaliteitsdoelen. Het water dat afstroomt in andere wateren buiten Oostvaardersplassen mag geen problemen veroorzaken. De afwatering vanuit de Oostvaardersplassen richting het omliggende gebied is in de zomerperiode zeer gering. De zomer is de periode waarover de ecologische waterkwaliteitsdoelen worden getoetst.

Botulisme en blauwalg

Informatie over botulisme en blauwalg in de Oostvaardersplassen is te vinden in de meest gestelde vragen over de Oostvaardersplassen.

Monitoring

Vanwege de Europese Kaderrichtlijn Water voor Oostvaardersplassen monitoren medewerkers van het waterschap de waterkwaliteit in het gebied. Resultaten delen wij met de beheerder van het gebied en kunt u vinden bij de waterkwaliteitskaarten op onze website. De overschrijding van fosfor en stikstof in de Oostvaardersplassen is toe te schrijven aan (de uitwerpselen van) het groot aantal ganzen en andere vogels in het gebied.

Dijkveiligheid

Langs de westzijde van de Oostvaardersplassen ligt de Oostvaardersdijk. Het in stand houden van deze zogenaamde waterkerende dijk is een van de primaire taken van het waterschap. We wonen en werken immers op de bodem van de zee en zijn afhankelijk van deze waterkerende dijken.

Om alle dijken in stand te houden, voert het waterschap muskusrattenbeheer uit. Rond de Oostvaardersplassen voert het waterschap muskusrattenbeheer intensief uit en garandeert daarmee de veiligheid voor waterkerende dijken.

Vragen, meldingen of klachten?

Vragen over de Oostvaardersplassen kunt u stellen aan de beheerder Staatsbosbeer. Heeft u voor het waterschap een vraag, melding of klacht die gerelateerd is aan de Oostvaardersplassen? Bel 0320 274 911 of stuur een mail naar PostbusmeldingenWBH@zuiderzeeland.nl met uw contactgegevens en eventueel een foto van de locatie waar een vraag of opmerking over heeft. Één van onze medewerkers neemt dan contact met u op.

Bekijk de meest gestelde vragen over de Oostvaardersplassen.

Oostvaardersplassen


Veel gestelde vragen

Bekijk de meest gestelde vragen over de Oostvaardersplassen met betrekking tot blauwalg, botulisme e.d.