Vissen in Flevoland

Vis is belangrijk voor de waterkwaliteit in Flevoland. Hoeveel vis leeft in ons water en welke soorten zijn er? Naast vis zijn ook algen, waterplanten en macrofauna belangrijk voor de Europese doelstellingen voor de waterkwaliteit. Waterschap Zuiderzeeland controleert daarom de visstand, maakt afspraken met vissers en past waar nodig het watersyteem aan.

Visbeleid

In 2014 heeft het waterschap visbeleid vastgesteld. Dit beleid gaat over onder andere wie mag vissen (visrechten) en er staan afspraken in over de visstand en visserijbeheer, visuitzet en het binnenlaten van vis (vismigratie).

Bereikbaarheid van leefgebieden

Flevoland is door de mens gemaakt en ontworpen. Stuwen, dammen en gemalen  houden het waterpeil in het gebied goed, maar zorgen er ook voor dat bestaande leefgebieden voor vis versnipperd raken of dat geschikte leefgebieden voor vis onbereikbaar worden. Het waterschap wil mogelijk maken dat vissen overal makkelijk naartoe kunnen. Dit noemen we vismigratie. Door alle knelpunten op te heffen, wordt het leefgebied van vissen vergroot en kan de visstand zich beter ontwikkelen.Vissen

Voorbeelden

  • In 2012 is het inlaatwerk bij gemaal Colijn in Ketelhaven geautomatiseerd om zo in het voorjaar vissen zoals glasaal en driedoornige stekelbaars Oostelijk Flevoland in te laten. Bekijk de werking van dit inlaatwerk (pdf, 693 kB).
  • Bij de renovatie van gemaal Vissering Urk (2018-2019) realiseren we ook een vispassage. Deze moet de weg vrij maken voor de vissen die van het IJsselmeer naar de Noordoostpolder willen en andersom.
  • Het waterschap onderzoekt of er aanvullende maatregelen nodig zijn om de migratie tussen de Rijkswateren (IJsselmeer, Markermeer en de randmeren) en Flevoland te verbeteren.
  • Binnen de dijken van Flevoland werkt het waterschap ook aan het verbeteren van de vismigratie. Zo worden op verschillende plekken stuwen vispasseerbaar gemaakt.

Visonderzoeken

Eens per zes jaar onderzoeken we hoe de visstand zich ontwikkelt. Dit onderzoek doen we in de wateren die zijn aangewezen vanuit de Europese doelstellingen (Kader Richtlijn Water; KRW). Lees hiernaast meer over de resultaten van de visonderzoeken.

Visatlas Flevoland

Niet alleen overheden hebben kennis van vis in hun beheergebied. Ook hengelsporters en beroepsvissers weten heel veel over de visstand. Enkele jaren geleden is Waterschap Zuiderzeeland de samenwerking aangegaan met meerdere partijen om alle visgegevens in Flevoland te bundelen. Onder andere Sportvisserij Nederland, 2 hengelsportfederaties, Provincie Flevoland en RAVON hebben hun steentje bijgedragen. Uiteindelijk zijn alle vangstgegevens gebundeld in een visatlas.

Verspreidingskaarten van alle in Flevoland voorkomende vissen, met een korte ecologische beschrijving van de vissoorten en hengelvangstregistraties zijn er in opgenomen. Naast de visgegevens is het boek ook gevuld met enkele interviews van o.a. beroepsvissers, hengelsporters en natuurliefhebbers. De Vistatlas Flevoland is te vinden in enkele lokale hengelsportzaken en te bestellen op www.sportvisserijmidwestnederland.nl/.

Visbeheercommissie

Het visrecht op het water in Flevoland is verhuurd aan de hengelsport en de beroepsvisserij. Dit zijn de visrechthebbenden. Samen met de visrechthebbenden vormt het waterschap de Visstandbeheercommissie (VBC) Zuiderzeeland. Hier worden visserijgerelateerde onderwerpen besproken. Meer informatie over de VBC is te vinden op de website van de VBC.

VismigratieAalbeheer

Aanvullend op het visbeleid heeft het waterschap besloten om het aalbeheer te verduurzamen. Hiervoor is samen met de beroepsvisserij een plan opgesteld (pdf, 4.2 MB).