Macrofauna

Een goede waterkwaliteit is van levensbelang als bron van leven voor mens en natuur. Voor mensen gebruiken wij het water als drinkwater, voor recreatie, scheepvaart, landbouw en proceswater voor de industrie. Voor planten en dieren is het water hun natuurlijke omgeving waarin zij leven.

Onderzoek

Het macrofauna-onderzoek is gebaseerd op de informatiebehoefte voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Er is een roulerend biologisch meetnet en daarmee onderzoeken we ieder waterlichaam één keer per drie jaar.

Waterbeestjes

In de periode van april tot en met juni zoeken we met een schepnet naar waterbeestjes op de locaties die voor dát jaar op het programma staan. De voorkomende waterbeestjes (zie: Toestand biologie->Macrofauna) vertellen veel over de kwaliteit van het water. Ze worden getoetst aan de maatlatten van de KRW, hieruit wordt een KRW-score berekend (zeer goed/goed/matig/ontoereikend of slecht).

Onderzoek met schepnet
Onderzoek met schepnet

Hoe gaan we te werk?

We nemen een watermonster (twee meter van de waterbodem en drie meter van de oever) om een goed beeld te krijgen van de sloot. Het monster komt in een uitzoekbak, waar we de rovende beestjes scheiden van de overige beestjes zodat deze niet worden opgegeten. Het uitzoeken begint met het spoelen van het monster. Vervolgens kunnen we de beestjes in de bakken sneller sorteren.

Monster
Waterbeestjes in uitzoekbak

Waterlaboratorium

Elke soortgroep wordt in een apart potje gestopt. Als alle monsters genomen zijn, sturen we de potjes naar waterlaboratorium Aqualysis. Hier worden de verschillende soorten op naam gebracht en een rapport over de analyseresultaten opgesteld.

Waterlaboratorium
Sorteren waterbeestjes

Ontwikkeling

Bij het macrofauna-onderzoek worden de laatste jaren regelmatig bijzondere soorten aangetroffen die uniek zijn voor Flevoland of zelfs Nederland. Hieraan zien we dat de natuur in Flevoland nog steeds in ontwikkeling is en dat de waterkwaliteit in de loop van de jaren sterk verbeterd is. Zo is tijdens een onderzoek in de Burchttocht en de Casteleynsplas bij Emmeloord de watermijt Huitfeldtia rectipes gevonden. Dit was de eerste waarneming van deze soort in Nederland!

Bron: Rob Heusinkveld
Watermijt Huitfeldtia rectipes