Zoutgehaltes in Flevoland

Bekijk op onderstaande kaart de zoutgehaltes van het Flevolandse water.

Gebruik onderstaande kaart om inzicht te krijgen in de zoutgehaltes van het Flevolandse water. Deze kaart toont per meetpunt de laatst gemeten geleidendheid uitgedrukt in mS/m (milli-Siemens per meter). Klik om de meetpunten om de laatste meetresultaten te bekijken.

Geleidendheid van het water

Bij alle waterkwaliteitscontroles meet Waterschap Zuiderzeeland de geleidendheid van het water. De geleidendheid van het water is de mate waarin water stroom geleidt. Dit geeft aan hoeveel zouten er in het water zitten. Deze kaart geeft de gemiddelde geleidendheid weer op de vaste meetpunten in Flevoland.

Beregening

De geleidendheid van het water geeft aan hoeveel zouten er in het water zitten. Dit geeft onder andere de geschiktheid aan voor beregening van landbouwgewassen. Zoutgevoelige teelten hebben baat bij lage zoutgehaltes. Chloride is een van de stoffen die de geleidendheid van het water beïnvloedt.


Zie ook