Toetsresultaten per meetpunt

Het water in Flevoland wordt steeds schoner maar het kan beter. Daarom meten wij veel verschillende stoffen en toetsen die aan de norm. Dat geeft een goed beeld hoe schoon het oppervlaktewater in Flevoland is. Hieronder staan per stofgroep de normoverschrijdende stoffen weergegeven.

Normtoetsing per meetpunt

Door het jaar heen worden er op vaste meetpunten monsters van het oppervlaktewater genomen. Deze meetpunten kun je vinden op de meetpuntenkaart. De resultaten van deze metingen worden omgezet naar een zogenaamd ‘toetskental’. Dit kan bijvoorbeeld een zomerhalfjaargemiddelde zijn of een maximumconcentratie. Het toetskental wordt vervolgens vergeleken met de norm die voor deze stof geldt. Het resultaat wordt uitgedrukt in 'voldoet' of 'voldoet niet'. Voor sommige stoffen geldt dat het toetsoordeel wordt uitgedrukt in een klasse (Goed/Matig/Ontoereikend/Slecht).

Algemene stoffen

Om een algemene indruk te krijgen van de waterkwaliteit van het oppervlaktewater worden bij bijna elke meting algemene chemisch-, fysische parameters bepaald. Het gaat om de parameters stikstof, fosfaat, chloride, zuurgraad, doorzicht, zuurstof en temperatuur. Deze parameters worden beïnvloed door onder andere de bodemgesteldheid van het gebied en de activiteiten die er in de landbouw, steden en industrie plaatsvinden. Ook de weersomstandigheden hebben invloed op de fysische en de chemische eigenschappen van het water.

Klik op onderstaande tabel om de toetsresultaten per stof op de kaart te bekijken.

algemene_stoffen

Gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Gewasbeschermingsmiddelen worden in de landbouw gebruikt om de gewassen te beschermen tegen onkruid, schadelijke beestjes en schimmels. Flevoland is een agrarische provincie waardoor het risico bestaat dat er gewasbeschremingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht komen. Om inzicht te krijgen in welke stoffen het oppervlaktewater bereiken meten we ook diverse gewasbeschremingsmiddelen en biociden in het oppervlaktewater.

Klik op onderstaande tabel om de toetsresultaten per stof op de kaart te bekijken.

gewasbeschermingsmiddelen

Metalen

Metalen zijn elementen met een relatief grote dichtheid, zoals arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel en zink. Deze metalen vormen een natuurlijk bestanddeel van de aardkorst en zijn daarom altijd aanwezig in grond, grondwater en oppervlaktewater. In veel gevallen zijn deze metalen zelfs nodig voor bepaalde natuurlijke processen. In hogere concentraties zijn ze echter meestal giftig.

Klik op onderstaande tabel om de toetsresultaten per stof op de kaart te bekijken.

metalen

Overige stoffen

Milieu- en watervervuiling door huishoudens, landbouw en industrie zijn de afgelopen decennia sterk afgenomen. Toch blijft het nodig hier op te letten. In Flevoland zijn bijvoorbeeld PAK’s, microplastics en medicijnresten probleemstoffen. Deze komen in het water terecht vanuit de lucht of het riool.

Klik op onderstaande tabel om de toetsresultaten per stof op de kaart te bekijken.

overige_stoffen