Wat doet het waterschap

Door klimaatverandering is de kans op extreem weer steeds groter. De winters worden natter, in de zomer komen langere droogteperiodes voor en zijn de buien intenser. In warme perioden is de kans op blauwalg in het water groter. Waterschap Zuiderzeeland werkt aan het beperken van de gevolgen van klimaatverandering door het onderhouden van een robuust watersysteem en goed peilbeheer.

Brede sloten

We verbreden de sloten zodat er meer ruimte is om een hoosbuien op te vangen. Bijvoorbeeld door de aanleg van duurzame oevers in het landelijk gebied en natuurvriendelijke oevers langs natuurgebieden, dorpen en steden. > Duurzame oevers

Diepe sloten

We baggeren regelmatig de sloten die we beheren, zodat ze voldoende diep blijven en het water goed kunnen afvoeren. Ook controleren we een paar keer per jaar of het onderhoud aan de sloten die agrariërs, natuurorganisaties, gemeenten en provincie beheren, goed is uitgevoerd. Naast een goede doorstroming baggeren we sloten om te voorkomen dat bij warm weer blauwalg ontstaat. 
Baggeren
> Schouw
> Blauwalg

Regelmatig maaien

We zorgen dat er niet te veel planten en begroeiing op de oevers van de sloten die we beheren staan. Door regelmatig te ‘maaien’ kan het water in de sloten blijven stromen. Hierbij houden we rekening met de wet- en regelgeving voor de natuur.

> Maaien

Preventief water wegpompen of vasthouden

Bij een weeralarm pompen we met de zeven gemalen preventief water uit sloten weg, waardoor het waterpeil zakt en er meer ruimte is om de hoosbuien op te vangen. In droge periodes houden we juist water vast, zodat er voldoende ruimte is voor het beregenen van gewassen en slootkanten niet inzakken.

> Peilbeheer 
> Meldingen ontvangen? SMS-dienst Noordoostpolder

Onderhoud watersysteem

Flevoland loopt ongeveer twee meter af van oost naar west. Het waterpeil beheren we met gemalen, stuwen en inlaten. Het waterschap zorgt ervoor dat deze goed onderhouden zijn. Stuwen zorgen ervoor dat het water niet te snel naar het laagste punt loopt. Via inlaten laten we water het gebied binnenstromen om het waterpeil en waterkwaliteit te regelen. De gemalen pompen het overtollige water uit het gebied.

> Gemalen
> Stuwen 
> Inlaten

Klimaat bestendig bouwen

We adviseren gemeenten en andere initiatiefnemers bij nieuwbouwplannen. Ons advies richt zich onder andere op het realiseren van voldoende waterberging zodat dat nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen in de toekomst niet te maken krijgen met wateroverlast.