Wonen aan het water

U woont aan het water in het stedelijk gebied. Sinds 2011 onderhoudt het waterschap de openbare watergangen (sloten) binnen de bebouwde kom. Bijvoorbeeld het maaien, baggeren en het regelen van het waterpeil. Als u eigenaar bent van een deel van de watergang, dan bent u verantwoordelijk voor het onderhoud van dat deel. Op deze pagina leest u wat dit voor u betekent.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met één van de opzichters stedelijk water van Waterschap Zuiderzeeland.

  • Kantoor Larserbos (Zuidelijk en Oostelijk Flevoland), tel. (0320) 26 96 00
  • Kantoor Emmeloord (Noordoostpolder en Urk), tel. (0527) 63 05 60

Wat betekent dit voor mij?

peilschaal_corporate

Bent u eigenaar van een deel van de watergang, dan bent u zelf verantwoordelijk (onderhoudsplichtige) voor het onderhoud van dit deel van de watergang.
Lees meer

Wat mag ik doen?

Stedelijk water

In principe streeft het waterschap naar een situatie waarbij u als bewoner zo min mogelijk wordt gehinderd in uw activiteiten. Voor activiteiten op het talud van de watergang gelden een aantal voorwaarden.
Lees meer

Wat doet het waterschap?

Opzichter Stedelijk Water

Het waterschap ziet toe op de instandhouding van het watersysteem. Dat betekent dat naast het peilbeheer (het water in uw sloot blijft op een goed peil) regelmatig opzichters van het waterschap komen kijken of de situatie nog op orde is.
Lees meer