Hoe onderhoud ik mijn sloot?

Als eigenaar van een deel van de watergang of beschoeiing, bent u zelf verantwoordelijk (onderhoudsplichtig) voor het onderhoud van dit deel van de watergang of beschoeiing. Het onderhoud bestaat meestal uit het vervangen van beschoeiing, baggeren en maaien van de sloot.

Beschoeiing

Het is de verantwoordelijkheid van de onderhoudsplichtige van een beschoeiing of oeverconstructie om deze in stand te houden. Oeverconstructies of beschoeiingen (meestal houten planken met palen, die tegen de waterkant zijn geplaatst) zijn bedoeld om te voorkomen dat de oever instort of wegglijdt. Zo kan het water goed doorstromen en is er genoeg ruimte om water op te vangen bij een flinke regenbui. De beschoeiing voorkomt dus wateroverlast of droogte op uw perceel, bij uw buren en zelfs verderop in uw wijk. De onderhoudsplichtige van de oeverconstructie of beschoeiing onderhoudt en vervangt de deze wanneer dat nodig is om de oever in stand te houden.

Baggeren

Doordat er gronddeeltjes en plantenresten naar de bodem zakken, ontstaat er een zogenaamde laag ‘baggerspecie'. Een dunne laag baggerspecie vormt geen probleem, maar een dikke laag zorgt ervoor dat de watergang te ondiep wordt. Het gevolg is dat er minder water door de watergang kan stromen. Daarnaast kan het een negatieve invloed hebben op de waterkwaliteit. Daarom is het van belang dat het water dat in uw eigendom is, regelmatig op diepte wordt gebracht. In de legger (een kaart met geografische informatie over ligging, maatvoering en onderhoudsplichtigen van wateren en dijken) staat hoe diep het water moet zijn. Zie legger stedelijk water en een legger voor landelijk gebied. Het waterschap meet regelmatig de diepte van de watergangen die het waterschap in beheer heeft en bepaalt op basis van deze gegevens wanneer onderhoud nodig is. Baggeren kan op verschillende manieren, zoals met een duwboot of een zuiger.

Maaien

Het maaionderhoud gaat om het maaien en afvoeren van begroeiing onder water en begroeiing direct langs watergangen, zoals riet. Het maaien van watergangen is van belang om te zorgen dat het water vrij kan wegstromen. Als eigenaar van de watergang is het van belang om de slootkant die u bezit regelmatig te maaien.

Advies en ondersteuning

Als particulier eigenaar van (een deel van) stedelijk water is het mogelijk u te laten adviseren of ondersteunen bij de uitvoering van uw onderhoudsplicht. Die ondersteuning kan variëren van een individueel adviesgesprek met één van de opzichters van het waterschap tot samen met uw buren ‘meeliften’ met de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden van het waterschap.

Aan advisering door medewerkers van het waterschap zijn geen kosten verbonden. De kosten van uitvoering van onderhoudswerkzaamheden zijn wel voor uw rekening. Daarbij is meeliften met onderhoudswerkzaamheden van het waterschap alleen mogelijk als u zich samen met uw buren meldt. In dat geval worden afspraken vastgelegd in een contract. Voor een volledig overzicht van de voorwaarden zie: voorwaarden advisering en ondersteuning particulieren 2017 (2) (pdf, 113 kB)

Voor vragen, advies of ondersteuning kunt u contact opnemen met één van de opzichters stedelijk water van Waterschap Zuiderzeeland.

  • Kantoor Larserbos (Zuidelijk en Oostelijk Flevoland), tel. (0320) 26 96 00
  • Kantoor Emmeloord (Noordoostpolder en Urk), tel. (0527) 63 05 60