Waterschap Zuiderzeeland kijkt in de Watervisie door een waterbril naar zijn beheergebied. Zoals wat grote opgaven en infrastructurele ontwikkelingen betekenen voor het bodem- en watersysteem. Denk hierbij aan klimaatverandering, de woningbouwopgave, achteruitgang van de biodiversiteit en de energietransitie. De visie laat zien hoe deze opgaven en het waterschapswerk aan waterveiligheid, het beheer van sloten, tochten en vaarten en het zuiveren van afvalwater elkaar kunnen beïnvloeden.

Verbinding tussen water en ontwikkelingen in het gebied

Waterschap Zuiderzeeland verbindt in de Watervisie waterthema’s en maatschappelijke opgaven. Want steeds vaker overstijgen deze opgaven de grenzen van vakgebieden en organisaties. Ze vragen om een gezamenlijke aanpak. Heemraad Andries Poppe: ‘Voor een gezonde en duurzame ontwikkeling van het gebied is het nodig om het natuurlijke systeem (bodem en water) en de ruimtelijke en economische ontwikkelingen met elkaar te verbinden. Niet met maakbaarheid als vertrekpunt, maar toekomstbestendigheid. Zodat inwoners en hun nageslacht prettig kunnen wonen, werken en recreëren in steden en dorpen, landbouwgebieden en natuurterreinen.’

De urgentie is groot

Er moet een hoop gebeuren om ook in de toekomst goed te kunnen leven, wonen en werken in de polder. De grenzen van het bodem- en watersysteem zijn in zicht: de bodem daalt en voldoet niet meer aan de bestemming en het grondwater wordt zouter. Water is daarom iets om al bij de start van de inrichting van een gebied rekening mee te houden, vindt het waterschap. De Watervisie is een uitnodiging aan gebiedspartners om samen het gesprek te voeren over de toekomst van water. Om zo met elkaar te zorgen voor een toekomstbestendige inrichting van het gebied.

Watervisie bron van inspiratie voor het Waterbeheerprogramma

Heemraad Adries Poppe: ‘Als waterschap willen we onze deskundigheid, ons innoverend vermogen en onze uitvoeringskracht verbinden aan de uitdagingen, ook die van vandaag en morgen.’ De Watervisie én de gesprekken met partners daarover vormen daarom samen een bron van inspiratie voor het Waterbeheerprogramma van Waterschap Zuiderzeeland. Daarin wordt vastgelegd welke concrete doelen het waterschap de komende 6 jaar wil bereiken.

In de geest van de Omgevingswet

De Watervisie past goed in de geest van de Omgevingswet. Die stelt dat overheden meer de opgaven waar ze met elkaar voor staan centraal moeten stellen, in plaats van hun eigen taken. Bij de totstandkoming van de Watervisie is gesproken met gemeenten, provincie, terreinbeheerders, Rijkswaterstaat en LTO.