Waterschap Zuiderzeeland is de waterbeheerder in Flevoland en een klein deel van Friesland en Overijssel. Wij beheren in dit gebied alle dijken, watergangen, gemalen en waterzuiveringen. Hiermee zorgen we voor veiligheid (waterkeringstaak) en voldoende (waterbeheer taak) en schoon water (waterkwaliteitstaak). Dat doen wij in samenwerking met gemeenten, provincies, natuurorganisaties, andere waterschappen, maatschappelijke organisaties en belangenbehartigers.

Actueel

Actuele werkzaamheden

Activiteitenkaart

Bekijk op de Activiteitenkaart waar Waterschap Zuiderzeeland op dit moment werkzaamheden uitvoert.

Uitvoerende werkzaamheden

Waterpeilbeheer

Peilschaal

Door de dijken heen en onder de dijken door sijpelt altijd water (kwel) en stevige regenbuien kunnen voor flinke problemen zorgen. Door een netwerk van stuwen en de zeven hoofdgemalen in FLevoland wordt dit overtollige water weg gepompt.

Zuiveren van afvalwater

Waterzuivering

Met z´n allen produceren we veel afvalwater. Dit komt via de gemeentelijke riolering bij één van de vijf afvalwaterzuiverings- installaties (AWZI's) van Waterschap Zuiderzeeland terecht. Deze AWZI's halen de vervuilende stoffen zoveel mogelijk uit het afvalwater.

Dijkbeheer

waterkering

Waterschap Zuiderzeeland onderhoudt en beheert 251 kilometer dijken die rondom de polders liggen en ons beschermen tegen het buitenwater, zoals het IJsselmeer, Markermeer, IJmeer en de randmeren.

Oeveronderhoud

oever

Om de waterafvoer of juist toevoer goed te laten verlopen, moet het water vrij kunnen stromen door alle watergangen. Stabiele oevers en watergangen die vrij zijn van waterplanten zijn dus van groot belang.

Maaibeheer

Tractor maait een slootkant.

Het maaien van watergangen gebeurt vanaf het water en vanaf de kant. Als er geen mogelijkheid is om vanaf de kant te maaien, vaart er vijf tot zes keer per jaar een maaiboot door de watergang.

Baggeren

baggeren

Sloten, vaarten en tochten worden gebaggerd, zodat deze goed op diepte blijven en het water vrij kan doorstromen.

Schouw

Koe drinkt water uit sloot.

Twee keer per jaar controleert het waterschap of de watergangen in Flevoland gemaaid en schoon zijn, dit noemen we de schouw.

Muskusratten bestrijding

muskusrattenbestrijding

Om de dijken en oevers in goede conditie te houden wordt door Waterschap Zuiderzeeland intensief aan muskusrattenbestrijding gedaan.

Botulismebestrijding

Eend met jonge eendjes zwemt in het water.

Waterschap Zuiderzeeland is het centrale coördinatiepunt voor botulismebestrijding van binnenwateren in de provincie Flevoland. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de Randmeren en het IJsselmeer /Markermeer /Ketelmeer.

Grondwatertaak

bouwwerkzaamheden

Zuiderzeeland houdt toezicht op onttrekking van water voor o.a. beregening, veedrenking, bronneringen en bodemsaneringen.