Aanleg duurzame oevers

In 2019 legt Waterschap Zuiderzeeland 21 kilometer duurzame en natuurvriendelijke oevers aan in Flevoland. Dit is een onderdeel van de versnelde aanleg van in totaal 102 kilometer duurzame oevers tot en met 2021. De geplande oevers zijn onder meer de Noordermeertocht (NOP), de Hondtocht en Oudebostocht Noord (Dronten) en de Zeebiestocht, Kubbetocht, Zijdenettentocht en Hoekwanttocht (Biddinghuizen). Hierbij is onder andere gekeken naar de waterstaatkundige staat van de tochten.

Wat is een duurzame oever?

Duurzame oevers komen voornamelijk voor in het agrarisch gebied. Voor het aanleggen van een duurzame oever wordt de traditionele berm verruimd tot een plasberm van twee meter die zo'n 30 centimeter diep is. Door deze verbreding krijgt het agrarisch gebied bij een hoger waterpeil minder snel ‘natte voeten'. Daarnaast biedt de oever zo meer ruimte aan planten en dieren. Dit heeft een positief effect op de waterkwaliteit. Duurzame oevers waar de huidige beschoeiing aan het einde van zijn levensduur is en hierdoor afgeschreven zijn, worden vervangen.

Waarom duurzame oevers?

Het waterschap legt duurzame oevers aan om drie redenen. Duurzame oevers:

  • zijn goedkoper in onderhoud. Duurzame oevers hebben bij de aanleg een klein stukje beschoeiing (teenschot) onder water. Deze beschoeiing heeft onder de waterlijn een langere levensduur dan de huidige beschoeiing, omdat deze minder vaak vervangen hoeft te worden. Het aan te leggen teenschot is van onbehandeld hout en bevindt zich onder de waterlijn. Het gebruik van behandeld hout in oppervlaktewater is in het kader van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater sinds de jaren ‘90 verboden. Het profiel (figuur 1) is ook de duurzaamste oplossing.
  • dragen bij aan de ecologische waterkwaliteit. Het waterschap formuleert in samenwerking met de provincie Flevoland waterkwaliteitsdoelstellingen voor verschillende delen van Flevoland. Waterschap Zuiderzeeland moet volgens de doelstelling van de Europese Kaderrichtlijn Water voor 2027 40% van de totale watergangen in Flevoland duurzaam inrichten. De duurzame oevers dragen bij aan meerdere structuren van watergangen, die weer op hun beurt een belangrijke bijdrage aan de biologische kwaliteit van het watersysteem leveren.
  • leveren waterberging op, omdat een bredere tocht meer water kan opvangen. Met het oog op het waterbeleid van de 21e eeuw, werkt ook Waterschap Zuiderzeeland aan het voorkomen van wateroverlast (doelstelling van het Nationaal Bestuursakkoord Water). Door de aanleg van duurzame oevers wordt het profiel verruimd. De rietgroei langs deze oevers heeft geen invloed op de doorstroming van de tocht.

Dwarsdoorsnede van een duurzame oever
Dwarsdoorsnede van een duurzame oever

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met het kantoor Emmeloord (voor de Noordoostpolder), telefoon 0527 630 560 of met het regiokantoor Larserbos (voor Oostelijk en Zuidelijk Flevoland), telefoon 0320 269 600. Daarnaast kunt u een e-mail sturen naar duurzameoevers@zuiderzeeland.nl.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: "Europa investeert in zijn platteland."
Europese vlag