Waterschap Zuiderzeeland gaat verder met versneld aanleggen van duurzame oevers

In de periode van 2017 tot 2021 gaat Waterschap Zuiderzeeland 125 kilometer duurzame oevers versneld aanleggen. Dit heeft de Algemene Vergadering van het waterschap besloten. De versnelling draagt bij aan de doelstellingen om van de vastgestelde Europese en Nederlandse regels te voldoen. Daarnaast ontvangt het waterschap voor de aanleg subsidie, via de provincie Flevoland.

Het waterschap legt duurzame oevers aan om drie redenen:

  1. het is goedkoper in onderhoud. Duurzame oevers hebben bij de aanleg een klein stukje beschoeiing. Deze beschoeiing is van onbehandeld hout en bevindt zich onder de waterlijn. Het gebruik van behandeld hout in oppervlaktewater, welke op veel plekken in Flevoland is gebruikt, is verboden. Daarnaast heeft aan te leggen beschoeiing onder de waterlijn een langere levensduur, dan de huidige beschoeiing. Hierdoor hoeft deze minder vaak vervangen te worden.
  2. het draagt bij aan de realisatie van de Europese regelgeving op het gebied van waterkwaliteit. Waterschap Zuiderzeeland moet volgens de doelstelling van de Europese Kaderrichtlijn Water voor 2027 40% van de totale watergangen in Flevoland duurzaam inrichten. Hierdoor verbetert de waterkwaliteit.
  3. het levert waterberging op, omdat een bredere tocht meer water kan opvangen. Met het oog op het waterbeleid van de 21e eeuw, werkt ook Waterschap Zuiderzeeland aan het voorkomen van wateroverlast (doelstelling van het Nationaal Bestuursakkoord Water).

Subsidie vanuit Provincie Flevoland?

Het waterschap heeft vanuit het “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling” via de provincie Flevoland een subsidie (POP3 subsidie) ontvangen. Het betreft een bijdrage die 50% van de (uitvoerings-) kosten dekt, op basis van 50% cofinanciering.

Wat is een duurzame oever?

Duurzame oevers komen voornamelijk voor in het agrarisch gebied. Voor het aanleggen van een duurzame oever wordt de traditionele berm verruimd tot een plasberm van twee meter die zo'n 30 centimeter diep is. Door deze verbreding krijgt het agrarisch gebied bij een hoger waterpeil minder snel ‘natte voeten'. Daarnaast biedt de oever zo meer ruimte aan planten en dieren. Dit heeft een positief effect op de waterkwaliteit. Duurzame oevers waar de huidige beschoeiing aan het einde van zijn levensduur is en hierdoor afgeschreven zijn worden vervangen.