Gebiedsgericht meten

Nederland staat voor een forse opgave om de landelijke doelstellingen voor vermindering van normoverschrijdingen (50% in 2018 en 90% in 2023) te bereiken. Om de situatie in Flevoland in kaart te brengen onderzoekt Waterschap Zuiderzeeland de kwaliteit van het oppervlaktewater. Zo ook in Almere, net buiten het glastuinbouwgebied in de Kottertocht. Resultaten van deze metingen laten zien dat er hoge concentraties gewasbeschermingsmiddelen in de Kottertocht aanwezig zijn. In samenwerking met tuinders en LTO Glaskracht wil het waterschap graag deze concentraties verder naar beneden brengen, zodat mogelijke beperkingen voorkomen kunnen worden.

Waarom meten?

Minder gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater is nodig om het huidige gewasbeschermingsmiddelenpakket voor agrariërs te behouden en toelating van nieuwe middelen te vergemakkelijken. Tijdens een informatiebijeenkomst in januari zijn tips om emissie vanuit de kas te voorkomen aan tuinders aangereikt.

Op de informatiekaart (jpg, 2.2 MB) staan al deze tips op een rijtje.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met Guus Meis, beleidspecialist Water & Milieu LTO Glaskracht, gmeis@ltoglaskracht.nl of met Waterschap Zuiderzeeland, afdeling Watertoezicht, tel. 0320 274 911.