Herziening peilbesluiten rond Hoge Vaart

Waterschap Zuiderzeeland heeft de peilbesluiten voor het gebied rond de gehele Hoge Vaart en bij Zeewolde herzien. In de besluiten liggen de gewenste waterstanden (streefpeilen) in het gebied vast en hoe het waterschap deze handhaaft.

Wat is een peilbesluit

In een peilbesluit legt het waterschap de gewenste waterstanden in sloten, tochten en vaarten vast. Ook staat in zo’n besluit hoe het waterschap de waterpeilen in de praktijk handhaaft. Het opstellen van een peilbesluit in een gebied is een wettelijke verplichting. Omdat in de loop der tijd veranderingen kunnen optreden in het peilbeheer, worden de peilbesluiten periodiek herzien. Belanghebbenden kunnen hun mening geven over het huidige peilbeheer. Bij het opstellen van een peilbesluit zijn de huidige gebruiksfuncties in een gebied het uitgangspunt; bijvoorbeeld landbouw, natuur en bebouwing. Deze gebruiksfuncties stellen verschillende eisen aan de hoogte van het waterpeil.

Peilbesluit vastgesteld

Het waterschap heeft aan de hand van een inventarisatie en inbreng vanuit het gebied en de reacties op het concept peilbesluit, een ontwerp peilbesluit opgesteld. Op het ontwerp peilbesluit zijn geen zienswijzen ingediend. Het peilbesluit is vervolgens op 31 oktober 2017 vastgesteld door de Algemene Vergadering.

Het peilbesluit vindt u bij de officiële bekendmakingen op overheid.nl

Gevolgde proces

Het waterschap heeft een inventarisatie van de peilen uitgevoerd en vooroverleg gevoerd met grote belanghebbenden (gemeenten, natuurbeheerders en LTO). Uit dit vooroverleg is het beeld ontstaan dat de huidige situatie goed aansluit op de verschillende gebruiksfuncties. Het huidige peilbeheer is beschreven in het samenvattingsdocument (pdf, 496 kB) en meer in detail te zien op de kaarten van de vastgestelde peilbesluiten.

Vervolgens heeft het waterschap via een interactieve kaart de ervaringen van belanghebbenden opgehaald. Hieruit is het beeld naar voren gekomen dat een groot deel van het gebied goed functioneert, maar dat er vooral rond de Zuidlob problemen worden ervaren met hoge grondwaterstanden en kwel. De bodem in dit deel van het gebied is sinds de inpoldering tot ca. 1,5 m gedaald, waardoor de drooglegging (afstand tussen waterpeil en maaiveld) is afgenomen. In een aantal reacties werd ook het vermoeden uitgesproken van vernatting in het landbouwgebied door maatregelen in omliggende natuurgebieden. Tot slot kwam ook beheer en onderhoud (schouw) ter sprake.

Begin 2017 heeft het waterschap een goed bezochte bijeenkomst georganiseerd, waarbij agrariërs, natuurbeheerders en waterschap met elkaar in gesprek zijn gegaan. Het verslag van deze meedenkbijeenkomst vindt u hier. (pdf, 197 kB)

In mei 2017 is er via deze website gelegenheid geweest om het voorontwerp peilbesluit in te zien en hier op te reageren.

In juli – augustus 2017 heeft het ontwerp peilbesluit ter inzage gelegen. Op het ontwerp besluit zijn geen zienswijzen ingediend. Het peilbesluit is vervolgens vastgesteld door de Algemene Vergadering op 31 oktober 2017.