Biomassa

In dit project is onderzocht hoeveel maaisel er vrijkomt bij de reguliere beheer- en onderhoudwerkzaamheden van het waterschap, en welke mogelijkheden er zijn om dit maaisel te gebruiken als waardevolle grondstof in plaats van een afvalstof.

Voordelen

Vanuit het Actieplan Bodem en Water  en het MVO-beleid is ervoor gekozen om eerst te onderzoeken of het maaisel gebruikt kan worden voor de bodemverbetering in Flevoland. Verhoging van het organisch stofgehalte (vruchtbaarheidsgehalte) in de bodem is gunstig voor het waterschap. Het zogenaamde biomassa kan hierdoor bijdragen aan de eigen waterschapsdoelen op het gebied van waterberging (absorptie van water) en waterkwaliteit (vasthouden van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen). Voor de agrariër betekent een hoger organisch stofgehalte een betere kwaliteit van het product (meer opbrengst).

Businesscase

Voor het project is eerst een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. In deze zogenaamde businesscase (pdf, 6.4 MB) zijn de kosten van inzameling van het maaisel en de technische mogelijkheden om het maaisel de grond in te krijgen, doorgerekend. De beste werkwijze voor zowel het waterschap als de agrariërs, is na afloop van het onderzoek, dat in het najaar 2016 zal starten, bekend.

Onderzoek

Het plan is om in het najaar te starten met een onderzoek om het maaien van taluds langs onze tochten uit te laten voeren door agrariërs. Met als doel om maaisel als grondstof voor bodemverbetering te gebruiken. Om het onderzoek te laten slagen, zijn 10 tot 30 deelnemende agrariërs nodig. Dit wil Waterschap Zuiderzeeland bereiken door samen met het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) en LTO agrariërs te benaderen. De wijze waarop dit gebeurt, wordt voor de zomer in afstemming met diverse partijen vastgesteld. Verder wordt tijdens de uitvoering van de pilot nadruk gelegd op onderlinge kennisdeling door bijvoorbeeld bijeenkomsten met deelnemers, artikelen in de Agrarische nieuwsbrief en nieuwsberichten.

Geïnteresseerd?

Mocht u geïnteresseerd zijn om aan het onderzoek deel te nemen, dan kunt u een mail sturen naar waterschap@zuiderzeeland.nl.

Het waterschap participeert ook in een STOWA-onderzoek samen met andere waterschappen, om waterplanten met behulp van een experimentele bioraffinage techniek tot hoogwaardige producten te verwerken.

start maaien bij Waterschapshuis in Lelystad


Actieplan in beeld

In de film over het Actieplan vertellen agrariërs en bestuurders waarom het actieplan zo belangrijk is.

Businesscase (haalbaarheidsonderzoek)

Compost

Welke mogelijkheden zijn er om maaisel te gebruiken als waardevolle grondstof in plaats van een afvalstof.