Erfemissiescan

Erfemissies van gewasbeschermingsmiddelen staan volop in de aandacht. Uit onderzoek blijkt dat dit een belangrijke bron van waterverontreiniging is. Momenteel wordt het project Erfemissiescans Flevoland uitgevoerd. Dit is van belang voor schoon oppervlaktewater én het behoud van een effectief middelenpakket. De komende maanden hebben agrariërs de mogelijkheid om een gratis erfemissiescan te laten uitvoeren. Landelijk hebben al vijfhonderd agrariërs de scan uitgevoerd.

Agrariërs hebben veel bereikt met het verminderen van emissies van gewasbeschermingsmiddelen door bijvoorbeeld teeltvrije zones en het gebruik van driftarme spuitdoppen en spuittechnieken. Echter, de waterkwaliteit verbetert helaas niet verder en daarom is de aandacht verschoven van de percelen naar de erven. Uit diverse onderzoeken van de waterschappen blijkt namelijk dat door activiteiten op het erf, bijvoorbeeld het schoonmaken van de veldspuit, nog veel middelen in de sloot terechtkomen. Aanvullende maatregelen op het erf zijn daarom nodig. Uiteraard moeten we de perceelemissies niet uit het oog verliezen.

Project Erfemissiescans Flevoland

In Flevoland werken Agrodis, LTO Noord en Waterschap Zuiderzeeland samen in het project Erfemissiescans Flevoland. Onder de ‘vlag’ van het Actieplan Bodem & Water wordt dit project nu uitgevoerd. Alle agrarische bedrijven met open teelten hebben eind oktober 2015 een brief met kennisvoucher in de bus gekregen. Deze voucher kunnen agrariërs bij hun adviseur van de leverancier van gewasbeschermingsmiddelen (gbm) of adviesdienst inleveren om een gratis erfemissiescan te laten uitvoeren. Per voucher ontvangt de gbm-leverancier of adviesdienst een vergoeding van Waterschap Zuiderzeeland via Agrodis. Er ligt geld klaar voor in totaal 200 erfemissiescans.

Erfemissiescan

De erfemissiescan is een digitaal hulpmiddel die de adviseur gezamenlijk met de agrariër op het bedrijf invult. Met de scan wordt inzichtelijk gemaakt of het erf wel of nog niet voldoet aan de milieuregels. Vervolgens bespreekt de adviseur met de agrariër de knelpunten en mogelijk te nemen maatregelen. De erfemissiescan geeft een praktische uitleg van de milieuregels en ook allerlei tips en oplossingen om erfemissies te verminderen.

De gegevens van de erfemissiescans van alle bedrijven komen niet beschikbaar voor het waterschap, zodat deze ook niet worden gebruikt voor toezicht en handhaving.

Rol waterschap

Waterschap Zuiderzeeland heeft eind 2015 in totaal 7 regionale gbm-leveranciers en adviesdiensten bezocht, waarbij in totaal aan ongeveer 70 adviseurs een presentatie is gegeven over emissieroutes, milieuregels, maatregelen en het project. Daarnaast biedt het waterschap de mogelijkheid aan agrariërs om bemonsteringen op en rondom het erf te laten uitvoeren. De meetresultaten gebruikt het waterschap voor bewustwording en niet voor handhaving.

Meer informatie over de emissiescan: www.erfemissiescan.nl

Plaatje erfemissiescan


Actieplan in beeld

In de film over het Actieplan vertellen agrariërs en bestuurders waarom het actieplan zo belangrijk is.

Boeren en waterschap werken aan schoon water