Masterplan Duurzame Energie

Waterschap Zuiderzeeland wordt in 2050 klimaatneutraal. Het waterschap heeft veel energie nodig om de polder droog te houden en afvalwater te zuiveren (gelijk aan energiebehoefte van 10.000 gezinnen). Daarom wil het efficiënter omgaan met energie, meer gebruik maken van duurzame energie en zelf duurzame energie opwekken. Veiligheid van bewoners binnen de dijken staat natuurlijk voorop.

De komende jaren wil het waterschap met andere organisaties uit bedrijfsleven of de non-profit sector investeren in innovatieve manieren om duurzame energie op te wekken en energie te besparen. Met deze investeringen levert het waterschap een bijdrage aan het milieu en dalen energiekosten.

Aanleiding

Met het Masterplan Duurzame Energie draagt Waterschap Zuiderzeeland zijn steentje bij om klimaatverandering tegen te gaan. Het Masterplan Duurzame Energie is een gevolg van het klimaatakkoord tussen Unie van Waterschappen en het Rijk en van het klimaatakkoord Parijs.

Energiedoelstellingen

Het Masterplan Duurzame Energie bestaat uit maatregelen die ervoor moeten zorgen dat het waterschap in 2050 klimaatneutraal is. Het gaat over het behalen van de volgende energiedoelstellingen:

 1. Energie besparen:
  30% energie-efficiency in 2020 ten opzichte van 2005
 2. Zelfvoorzienendheid:
  35-45% zelfvoorzienend in 2030
 3. Klimaatneutraal in 2050:
  volledig energieneutraal uiterlijk in 2050

Om wat voor maatregelen gaat het?

Het waterschap gaat energie besparen en zelf duurzame energie opwekken. Doel is efficiënter omgaan met energie, zelf duurzame energie op te wekken waar mogelijk en zodoende de CO2-uitstoot verminderen. We willen waar mogelijk de klimaatverandering tegengaan.

Het waterschap kan energie besparen door werkzaamheden in de waterketen of het watersysteem efficiënter te maken. Bijvoorbeeld als aandachtspunt bij renovaties, door met technische mogelijkheden processen efficiënter te maken. De uitdaging is dan bijvoorbeeld om met minder energie een gemaal laten werken of met minder energie afvalwater zuiveren. Het waterschap kan ook zelf duurzame energie opwekken, bijvoorbeeld met zonnepanelen en windturbines. Maar denk ook aan thermische energie en biogas dat vrijkomt bij de zuivering van afvalwater.

Welke maatregelen zijn gepland?

Voor de komende jaren zijn de volgende maatregelen en projecten gepland:

Tabel Maatregelen en projecten
Maatregelen Projecten

1. Energie besparen in het watersysteem

 • Renovatie gemaal Vissering
 • Slim malen (duurzame pompregeling)
 • Optimaliseren waterinlaten
 • Assetmanagement gemalen

2. Energie besparen in de waterketen (grotendeels al uitgevoerd)

 • Beluchting Almere
 • ‘Good housekeeping’ (procesoptimalisatie)
 • Optimalisatie sliblijn Tollebeek

3. Zelfvoorzienende zuiveringen met biogas en zonne-energie

 • 16% reeds gerealiseerd met biogas
 • 50% extra biogas met Ephyra en Torwash
 • 40% zonne-energie
  (4,1 MW op eigen terrein)

4. 40% zelfvoorzienende bemaling in 2030 met windenergie,  zonne-energie en thermische energie

 • 50% zonne-energie
  (4 MW op eigen terrein)
 • 50% windenergie
  (4 MW op eigen terrein; 1 tot 3 turbines)
 • Koudelevering gemaal Vissering

5. Aan de slag met de circulaire economie

 • Ontwikkelen van een grondstoffen-strategie (Masterplan Grondstoffen)

6. Energieneutrale kantoren

 • Maatregelenpakket renovatie hoofdkantoor
 • Zonnepanelen regiokantoren

7. Mobiliteit

 • Opstellen aanpak voor de verduurzaming van de mobiliteit (woon-werk, zakelijk, wagenpark)

Met bovenstaande terugverdienbare maatregelen is in de waterketen nog 22% te besparen en in het watersysteem 15%, dat is waterschapsbreed 17%. Hiermee is de afvalwaterketen meer dan 100% zelfvoorzienend in 2030 en het watersysteem voor circa 40%. Met de uitvoering van deze maatregelen halen we ruim de doelen voor energiebesparing en zelfvoorzienendheid en ligt het waterschap op schema voor energieneutraliteit in 2050. Zo dragen wij als waterschap ons steentje bij aan de energietransitie, in een poging de verandering van het klimaat, waar wij ook last van krijgen, te beperken.


Masterplan Duurzame Energie

Masterplan Duurzam Energie

Toelichting bij doelstellingen

Energie-efficiency is energiebesparing ten opzichte van het totale energieverbruik, uitgedrukt per vervuilingseenheid (waterketen) of per 1000 m3 verpompt water (watersys­teem) om rekening te houden met ontwikkelingen of variatie in ener­gieverbruik en om onderlinge vergelijking mogelijk te maken.

Het waterschap is zelfvoorzienend als in onze totale energiebehoefte wordt voorzien door opwekking van energie met behulp van bronnen afkomstig uit het eigen waterschap.

Het waterschap is klimaatneutraal als de hoeveelheid vrijkomende broeikasgassen (CO2-emissies door energieproductie en emissies van andere broeikasgassen) even groot is als de vermeden emissies, bijvoorbeeld door zelf opgewekte duurzame energie, CO2-opslag en dergelijke.