Ontwerp legger watersystemen

Waterschap Zuiderzeeland gaat de kavelsloten in de legger Watersystemen in het vervolg digitaal – in een GIS-database - vastleggen. Nu wordt nog gewerkt met PDF-kaartmateriaal. Er bestonden al plannen voor het digitaal vastleggen van vaarten en tochten. Deze kavelsloten zijn daarop een aanvulling (deze waren per abuis niet meegenomen in de leggerwijziging van 2018).

Ontwerp legger inzien

De ‘legger watersystemen’ moet regelmatig worden bijgewerkt omdat situaties veranderen. Dat is nu het geval. De bijgewerkte versie van de ‘legger watersystemen’ is in concept vastgesteld door Waterschap Zuiderzeeland. Voordat deze versie definitief wordt gemaakt, krijgt u de gelegenheid om deze in te zien en erop te reageren.

Bekijk hier de ontwerp legger

Zienswijze indienen

Het ontwerp van de legger (gedeelte kavelsloten) is van 26 augustus tot en met 7 oktober 2019 te raadplegen via www.zuiderzeeland.nl/publicaties en via officielebekendmakingen.nl. Of via het digibord in de hal van het Waterschapshuis in Lelystad (Lindelaan 20), op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Bent u eigenaar van een perceel aan een kavelsloot? Of loopt er een kavelsloot op uw perceel? Dan kan deze informatie voor u belangrijk zijn. Bedrijven, inwoners en anderen kunnen binnen zes weken na deze bekendmaking schriftelijk hun zienswijze (pdf, 63 kB) bekend maken bij het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland (Postbus 229, 8200 AE Lelystad). Indien de wijziging in de ontwerp-legger tot stand is gekomen na een door het waterschap verleende vergunning dan is een zienswijze niet mogelijk omdat er al een bezwaarmogelijkheid voor de betreffende vergunning is doorlopen.

Wij raden u aan om, voordat u het formulier invult, contact met ons op te nemen via (0320) 274 911 of via legger2019@zuiderzeeland.nl.

Wij kunnen u dan adviseren over uw situatie.

Vervolg

Uw ingediende zienswijze wordt behandeld door het team waterprocedures van Waterschap Zuiderzeeland. Zij voorzien uw zienswijze van een advies en leggen deze voor aan het College van Dijkgraaf en Heemraden. Het college neemt vervolgens een besluit en stelt de legger definitief vast.

Let op! Bezwaren op vergunningen die al zijn afgegeven worden niet in behandeling genomen. Deze hebben namelijk al een bezwaarprocedure doorlopen.

Vragen?

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met het team Waterprocedures van Waterschap Zuiderzeeland via (0320) 274 911 legger2019@zuiderzeeland.nl .


Wonen aan water

Woont u aan het water in de stad? Dan bent u mogelijk verantwoordelijk voor het onderhoud van een deel van de watergang of beschoeiing. Meer informatie over wat dit voor u betekent en wat u van het Waterschap kunt verwachten vindt u op:

Meer informatie