Ontwerp legger watersystemen

Waterschap Zuiderzeeland heeft op 13 maart 2018 de ontwerp ‘legger watersystemen’ vastgesteld. Dit is een openbaar register dat bestaat uit kaarten. Op deze kaarten staat welke vaarten, tochten, stedelijk water en kunstwerken (bruggen, stuwen, gemalen, sluizen) Waterschap Zuiderzeeland in beheer heeft en waar ze liggen. De legger bevat ook een register waarin staat wie waar en waarvoor het onderhoud moet doen. Tot slot bevat de legger zones voor toekomstige ontwikkelingen en bescherming van het watersysteem.

Ontwerp legger inzien

De ‘legger watersystemen’ moet regelmatig worden bijgewerkt omdat situaties veranderen. Dat is nu het geval. De bijgewerkte versie van de ‘legger watersystemen’ is in concept vastgesteld door Waterschap Zuiderzeeland. Voordat deze versie definitief wordt gemaakt, krijgt u de gelegenheid om deze in te zien en erop te reageren.

Bekijk hier de ontwerp legger

Zienswijze indienen

Het kan zijn dat u het niet eens bent met de ontwerp legger. In dat geval kunt u tussen 29 maart 2018 en 10 mei 2018 een bezwaar indienen. U vult hiervoor het formulier ‘Zienswijze Legger 2018’ (pdf, 264 kB) in en stuurt dit per post naar:

Waterschap Zuiderzeeland

Zienswijze Legger 2018

Postbus 229

8200 AE Lelystad

Wij raden u aan om, voordat u het formulier invult, contact met ons op te nemen via (0320) 274 911 of via legger2018@zuiderzeeland.nl.

Wij kunnen u dan adviseren over uw situatie.

Vervolg

Uw ingediende zienswijze wordt behandeld door het team waterprocedures van Waterschap Zuiderzeeland. Zij voorzien uw zienswijze van een advies en leggen deze voor aan het College van Dijkgraaf en Heemraden. Het college neemt vervolgens een besluit en stelt de legger definitief vast.

Let op! Bezwaren op vergunningen die al zijn afgegeven worden niet in behandeling genomen. Deze hebben namelijk al een bezwaarprocedure doorlopen.

Vragen?

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met het team Waterprocedures van Waterschap Zuiderzeeland via (0320) 274 911 legger2018@zuiderzeeland.nl.


Wonen aan water

Woont u aan het water in de stad? Dan bent u mogelijk verantwoordelijk voor het onderhoud van een deel van de watergang of beschoeiing. Meer informatie over wat dit voor u betekent en wat u van het Waterschap kunt verwachten vindt u op:

Meer informatie