Regenwaterproject Almere

In de periode van juli 2013 tot en met juni 2015 meten gemeente Almere en Waterschap Zuiderzeeland de kwaliteit van het afstromende regenwater in Almere.

Afstromend regenwater is regenwater dat via de regenwaterriolering naar de vaart, tocht of sloot stroomt. De metingen zijn nodig om vast te stellen hoe de kwaliteit nu is en om te kijken hoe we de kwaliteit, als het nodig is, kunnen verbeteren. De metingen vinden plaats op de Baljuwstraat (Almere-Stad), Palembangweg (Almere-Buiten) en Sluis (Almere-Haven).

De weg van het regen- en afvalwater

Het regenwater in Almere wordt gescheiden van het huishoudelijke afvalwater ingezameld. Het regenwater vangen we op in een apart regenwaterriool. Het regenwater stroomt via de regenwaterriolering rechtstreeks naar de sloten en tochten in de stad. Het huishoudelijke afvalwater wordt via rioolstelsels en persleidingen naar de afvalwaterzuivering in Almere gepompt, daar zuiveren we het afvalwater. Daarna lozen we het gezuiverde water op de Hoge Vaart (deze vaart loopt door Almere van het Ketelmeer naar het Markermeer).

De locaties van de metingen

Op drie locaties in de gemeente Almere meten Waterschap en gemeente de kwaliteit van het afstromende regenwater. Deze locaties zijn Baljuwstraat in Almere Stad, Palembangweg in Almere Buiten en Sluis in Almere Haven. Op deze drie locaties onderzoeken we verschillende beheermaatregelen. Op de locatie Baljuwstraat onderzoeken we de invloed van een lamellenfilter en de invloed van het reinigen van kolken en op de locatie Palembangweg onderzoeken we de invloed van het reinigen van een uitstroombak. Daarnaast onderzoeken we ook nog de invloed van drainagewater op de kwaliteit van het regenwater en de invloed van het regenwater op de kwaliteit van het oppervlaktewater. In figuur 2 staan al deze deelonderzoeken in 1 plaatje samengevat.

Naast de drie hoofdlocaties (Baljuwstraat, Sluis, Palembangweg), zijn er ook nog 7 andere locaties die we incidenteel onderzoeken. Op deze 7 locaties is niet continu meetapparatuur aanwezig, maar nemen we zogenaamde steekmonsters die onderzocht worden.

Schematisch overzicht regenwaterproject Almere

Doel

Om inzicht te krijgen in de kwaliteit van het afstromende regenwater en om te onderzoeken of diverse beheermaatregelen (zoals kolkenreiniging) invloed hebben op de kwaliteit van het afstromende regenwater voeren de gemeente Almere en waterschap Zuiderzeeland samen dit regenwaterproject uit.

Met de resultaten van dit omvangrijke project kunnen de gemeente en het waterschap beoordelen welke beheermaatregelen de oppervlaktewaterkwaliteit verbeteren of dat het huidige beheer voldoende is om de waterkwaliteit in stand te houden.

Planning

Van juli 2013 tot en met juni 2014 meten we op de locaties Palembangweg en Sluis. Op locatie Baljuwstraat meten we van juli 2013 tot en met juni 2015. Een globale planning kunt u lezen in onderstaand schema (tabel 1). Na het beëindigen van de meetperioden wordt de meetapparatuur verwijderd, de civieltechnische aanpassingen (zoals het geplaatste lamellenfilter en de uitstroombakken) van de hemelwaterriolering blijven gehandhaafd.


Partners

Dit project is een samenwerking tussen de gemeente Almere en Waterschap Zuiderzeeland. Daarnaast dragen de stichting RIONED en STOWA (inhoudelijk en financieel) bij.