Renovatie en verduurzaming gemaal Vissering

Waterschap Zuiderzeeland daagt bij de renovatie van gemaal Vissering marktpartijen uit om de best mogelijke oplossingen en ontwerpen te maken op het gebied van duurzaamheid en energie-efficiëntie. Betrouwbaarheid en beschikbaarheid blijven daarbij vooropstaan. Het waterschap verwacht bij de aanbesteding van dit project dat marktpartijen hun kennis van de laatste ontwikkelingen op gebied van duurzaamheid en techniek inzetten.

170201 Gemaal Vissering

Doel renovatie en verduurzaming

Waterschap Zuiderzeeland wil met de renovatie de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van gemaal Vissering waarborgen. De renovatie moet leiden tot één van de meest efficiënte en duurzame gemalen ter wereld (van deze schaal). De verduurzaming van de energiehuishouding na de renovatie en het faciliteren van thermische energie, dragen bij aan de doelstellingen uit het Masterplan Duurzame Energie. Via dit masterplan wil het waterschap in 2050 energieneutraal zijn. Tot slot wil het waterschap met het realiseren van een vispassage bij dit gemaal meewerken aan een beter ecologisch systeem.

Planning

De aanbesteding voor dit project is februari 2018 gestart. Na een selectiefase zijn vier consortia overgebleven waarmee in juni 2018 de dialoogfase is begonnen. De verwachting is dat begin 2019 de opdracht gegund kan worden, waarna de uitvoering van de renovatie ook daadwerkelijk start. De renovatie en verduurzaming zal dan in 2021 zijn afgerond.

Vispassage

Waterschap Zuiderzeeland en Rijkswaterstaat tekenden woensdag 1 november 2017 een samenwerkingsoverkomst voor het realiseren van een vispassage bij gemaal Vissering op Urk. Beide partijen onderkennen het belang van verbetering van de verbindingen tussen het hoofdwatersysteem en het regionale watersysteem, zoals beoogd in de Europese Kaderrichtlijn Water. Deze vispassage verbetert de vismigratie van het IJsselmeer naar de Noordoostpolder en omgekeerd.

Over gemaal Vissering

Gemaal Vissering bemaalt samen met de gemalen Buma en Smeenge de Noordoostpolder. De Noordoostpolder is 460 km² groot en ligt gemiddeld 5,5 meter onder NAP. Om ervoor te zorgen dat bewoners van de Noordoostpolder droge voeten houden pompen de drie gemalen samen gemiddeld per jaar ongeveer 400 miljard liter water vanuit de polder in het IJsselmeer en Kadoelermeer. Die hoeveelheid is gelijk aan circa 160.000 olympische zwembaden (van 50 x 25 meter). In 2016 heeft Gemaal Vissering ongeveer 110 miljard liter vanuit de Noordoostpolder in het IJsselmeer gepompt. Dit jaar is gemaal Vissering 75 jaar in gebruik.