Renovatie en verduurzaming gemaal Vissering

Waterschap Zuiderzeeland wil met de renovatie de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van gemaal Vissering waarborgen. Hiervoor is in 2018 een aanbesteding gestart die in maart 2019 resulteerde in de gunning van dit project aan SPIE Nederland B.V. De renovatie leidt tot een verlaging van het energieverbruik, de CO2-uitstoot en de exploitatielasten van het gemaal. Ook wordt het gemaal voor vissen passeerbaar gemaakt. Hiermee wordt gemaal Vissering een van de meest duurzame gemalen ter wereld (van deze schaal).

170201 Gemaal Vissering

Renovatie en verduurzaming

Waterschap Zuiderzeeland heeft bij project Vissering marktpartijen uitgedaagd om de best mogelijke oplossingen en ontwerpen te maken op het gebied van duurzaamheid en energie-efficiëntie. Het doel van deze aanbesteding was om te komen tot een geïntegreerd contract met één marktpartij voor het ontwerp, de uitvoering en het meerjarig onderhoud. De projectdoelstellingen daarbij zijn een verlaging van de levenscycluskosten, het energieverbruik, de CO2-uitstoot en de exploitatielasten. Project Vissering draagt bij aan de doelstellingen uit het Masterplan Duurzame Energie. Via dit masterplan wil het waterschap in 2050 energieneutraal zijn. Tot slot wil het waterschap met het realiseren van een vispassage bij dit gemaal meewerken aan een beter ecologisch systeem.

Planning

De aanbesteding voor dit project is februari 2018 gestart. Na een selectiefase zijn vier consortia overgebleven waarmee in juni 2018 de dialoogfase is begonnen. Uiteindelijk heeft dit in maart 2019 geleid tot de gunning van dit project aan SPIE Nederland B.V. Daarmee is ook het definitieve ontwerptraject gestart. De uitvoeringsfase start naar verwachting in het voorjaar van 2020. De beoogde oplevering is in de zomer van 2021.

Vispassage

Waterschap Zuiderzeeland en Rijkswaterstaat tekenden woensdag 1 november 2017 een samenwerkingsoverkomst voor het realiseren van een vispassage bij gemaal Vissering op Urk. Beide partijen onderkennen het belang van verbetering van de verbindingen tussen het hoofdwatersysteem en het regionale watersysteem, zoals beoogd in de Europese Kaderrichtlijn Water. Deze vispassage verbetert de vismigratie van het IJsselmeer naar de Noordoostpolder en omgekeerd.

Over gemaal Vissering

Gemaal Vissering bemaalt samen met de gemalen Buma en Smeenge de Noordoostpolder. De Noordoostpolder is 460 km² groot en ligt gemiddeld 5,5 meter onder NAP. Om ervoor te zorgen dat bewoners van de Noordoostpolder droge voeten houden pompen de drie gemalen samen gemiddeld per jaar ongeveer 400 miljard liter water vanuit de polder in het IJsselmeer en Kadoelermeer. Die hoeveelheid is gelijk aan circa 160.000 olympische zwembaden (van 50 x 25 meter). In 2016 heeft Gemaal Vissering ongeveer 110 miljard liter vanuit de Noordoostpolder in het IJsselmeer gepompt.