Versterking Drontermeerdijk: Samen doorwerken aan waterveiligheid

De dijken zijn van wezenlijk belang voor Flevoland: sterker nog, zonder dijken geen Flevoland. Waterschap Zuiderzeeland beheert en onderhoudt de dijken in en rondom Flevoland en is bezig met het treffen van de voorbereidingen voor het versterken en verhogen van de Drontermeerdijk.

Het versterken van de Drontermeerdijk, is een van de maatregelen die genomen wordt om de inwoners van de regio Zwolle, Kampen en Dronten beter te beschermen tegen extreem hoog water. De provincie Overijssel, provincie Flevoland, Rijkswaterstaat en Waterschap Zuiderzeeland werken daarbij samen in het IJsseldelta Programma (de opvolger van Ruimte voor de Rivier).

Waarom?

Dijken moeten zo sterk en hoog zijn dat het gebied achter de dijken voldoende veilig is. De minister van Infrastructuur en Waterstaat bepaalt hoe veilig. Hiervoor zijn nieuwe landelijke normen vastgesteld. De Drontermeerdijk moet daarom worden versterkt en opgehoogd zodat in 2022 bij extreme omstandigheden het hoogwater van de IJssel via het Reevediep sneller en veiliger wordt afgevoerd naar het IJsselmeer. Door de dijk te verhogen en te versterken houdt Flevoland droge voeten en voldoet de Drontermeerdijk aan de wettelijk gestelde richtlijnen.

Wat gaan we doen?

  • De Drontermeerdijk versterken en ophogen met ca. 2,7 meter;
  • De werkzaamheden vinden plaatst vanaf de Roggebotsluis/N307 richting Elburg;
  • De Drontermeerdijk wordt over een afstand van ca. 3 kilometer opgehoogd en versterkt;
  • Op de dijk komt een nieuwe weg de N306.

Wat is de planning?

Boskalis voert in opdracht van Waterschap Zuiderzeeland het dijkversterkingsproject uit.De werkzaamheden starten begin 2020 en zijn uiterlijk in het voorjaar van 2022 afgerond. Dan voldoet de Drontermeerdijk aan de gestelde eisen.

Omgeving en werkzaamheden

Het waterschap werkt nauw samen met verschillende partijen zoals Rijkswaterstaat, provincie Flevoland, gemeente Dronten, aannemer, omwonenden, ondernemers, weggebruikers en belangenorganisaties om de uitdagingen op de thema’s waterveiligheid, belasting voor milieu, flora &fauna, verkeer en overlast voor omwonenden zo klein mogelijk te houden. Dit realiseren we onder andere op de volgende manieren:

Boskalis legt een tijdelijke weg aan, zodat de N306 tijdens de dijkversterking beschikbaar is. Ook wordt kleinschalig in nieuwe natuur en recreatiemogelijkheden voorzien. Door gebruik van zand en klei uit de buurt, hergebruik van materialen en de inzet van schoon materieel minimaliseert de CO2-uitstoot en ander impact op het milieu.

Hoe zit dat? Beheer en onderhoud dijken

Waterschap Zuiderzeeland beheert en onderhoudt de 251 kilometer dijken in en rondom Flevoland. Deze dijken omsluiten het land en beschermen Flevoland tegen het buitenwater, zoals het IJsselmeer, Markermeer en de randmeren. Bekijk op deze kaart om welk gebied het gaat.

De dijken die aangelegd zijn tijdens de inpoldering van Flevoland worden in de legger en de keur opgenomen als kernzone. Wilt u hierover meer weten? Lees het hier!

Maatregelen IJsseldelta Programma

Het versterken van de Drontermeerdijk, is een van de maatregelen die genomen wordt om de inwoners van de regio Zwolle, Kampen en Dronten beter te beschermen tegen extreem hoog water. De provincie Overijssel, provincie Flevoland, Rijkswaterstaat en Waterschap Zuiderzeeland werken daarbij samen in het IJsseldelta Programma (de opvolger van Ruimte voor de Rivier).

Vanaf 2022 wordt hoog water op de IJssel afgevoerd via het nieuwe Reevediep (de nieuwe waterverbinding (bypass) tussen de IJssel en het Drontermeer) naar het IJsselmeer. Hierdoor zijn de inwoners van de regio Zwolle, Kampen en Dronten beter beschermd tegen overstromingen. Rijkswaterstaat, de provincies Overijssel en Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland nemen de komende jaren nog vier maatregelen om deze regio beter te beschermen tegen hoogwater.

Het project IJsseldelta werkt aan de voorbereiding van het verwijderen van de Roggebotsluis, het versterken van de Drontermeerdijk en de bescherming van het recreatiegebied Roggebot tegen hoog water. Daarnaast wordt de Reevesluis aangelegd als schutsluis. Door verwijdering van de Roggebotsluis wordt op die plek een zeven meter hoge brug gebouwd in de N307. Deze brug hoeft minder vaak open, waardoor de doorstroming van het autoverkeer tussen Flevoland en Overijssel verbetert. Deze weg wordt gelijktijdig vernieuwd tot een stroomweg met parallelwegen.

Alle maatregelen in de IJsseldelta zijn eind 2022 klaar. Daarmee is het gebied in de driehoek Dronten-Kampen-Zwolle waterveiliger, klimaatbestendiger en natuurrijker. Ook het verkeer kan vlotter en veiliger op weg. Deze integrale gebiedsontwikkeling is één van de eerste projecten, dat binnen het landelijke Deltaprogramma wordt uitgevoerd.

Maatregelen IJsseldelta fase 2
Overzicht van de te nemen maatregelen IJsseldelta fase 2

Meer informatie

Heeft u vragen over het project Drontermeerdijk? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met Waterschap Zuiderzeeland via 0320-274911 of met de omgevingsmanager versterking Drontermeerdijk Winfried van Kleef via versterkingdrontermeerdijk@zuiderzeeland.nl.

Wilt u meer informatie over het project IJsseldelta fase 2? Kijk dan op www.ruimtevoorderivierijsseldelta.nl


Drontermeerdijk in vogelvlucht

Samen doorwerken aan een duurzame, veilige en mooie IJsseldelta

Waterschap over versterken Drontermeerdijk

Informatiebrief Boskalis Drontermeerdijk